Обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1

От 19.10.2019 г. до 20.10.2019 г., учители от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“, участваха в обучение на тема: Индивидуализиране на обучението с електронни учебни системи.
Обучението се проведе в гр. Пловдив, от „ОРАК-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Обучението бе насочено към индивидуализацията на процеса на обучение на основата на създаване на електронни курсове, отчитащи индивидуалните особености на обучаемите, в това число психологически особености, ниво на първоначалните знания, степени на възприемане, а също и индивидуални цели и задачи на обучението. Целта на индивидуализираното електронно обучение е създаване на възможност на обучаемия в максимална степен да усвои предвидения учебен материал и да му предостави допълнителен материал, в зависимост от неговите интереси и възможности. Предоставеният индивидуализиран учебен материал трябва да постигне целите, поставени пред обучителния процес.

В курса участниците се запознаха с възможностите на електронните платформи: Office 365, Google classroom, Google Forms, Quizlet, Moodle, HP Reveal и др.

Проект „Подкрепа за успех“ учебна 2018/2019 година

График на дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за периода май- юни 2019 г.

Група – обучение по български език и литература – ученици от X клас

 • 09.05.2019 г. – 13:30 часа – Кабинет 101 – ПГИ „Иван Илиев“ – 2 часа
 • 16.05.2019 г. – 13:30 часа – Кабинет 101 – ПГИ „Иван Илиев“ – 2 часа
 • 30.05.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 31.05.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 07.06. 2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 13.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 14.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 20.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 25.06.2019 г. 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“

Група – обучение по математика – ученици от IX клас

 • 08.05.2019 г. – 12:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 13.05.2019 г. – 11:50 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 13.05.2019 г. – 12:40 часа – Кабинет 404 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 28.05.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 30.05.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 04.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 11.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 13.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 18.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 20.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“

Група – обучение по английски език – ученици от VIII клас

 • 08.05.2019 г. – 11:50 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 08.05.2019 г. – 12:40 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 14.05.2019 г. – 12:40 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 16.05.2019 г. – 11:50 часа – Кабинет 302 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 30.05.2019 г. – 15:30 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 05.06.2019 г. – 15:30 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 12.06.2019 г. – 15:30 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 13.06.2019 г. – 15:30 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 20.06.2019 г. – 15:30 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“ – 2 часа

Клуб „Дигитален свят“

Ръководител: Стефан Стойов – учител по информационни технологии

В клуб по интереси „Дигитален свят“ учениците ще придобият фундаментални знания и практически умения в областта на информационните технологии, приложните компютърни програми и дигиталните изкуства. Чрез индивидуални и групови задания и проекти, те ще усъвършенстват придобитите умения.

ЦЕЛИ:
Усвояване на знания и умения за ефективно форматиране на шрифтове и  стилове, изграждане на собствени стилове  в Word, създаване на различни видове таблици и интегрирани документи. Работа с формули, структуриране на  клетки, колони и редове в Exel. Умело използване на инструментите за представяне на информация – въздействащи презентации, анимиране на обекти и създаване на собствени теми и шаблони. Работа с Google Tools.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Учениците ще се научат да въвеждат данни бързо и лесно, усвоявайки начини за автоматично попълване на информация и създаване на обобщени таблици, форматиране и структуриране на клетки, колони и редове. Работа с формули,
 • работа с уникални и повтарящи се стойности, сравняване на стойности, работа с празни клетки и интервали и още много други полезни съвети.
 • Съхраняване и организиране на файлове ефективно в Google Диск.
 • Успешно представяне на националното онлайн оценяване на дигитални компетентности в края на 10 клас.

Представителна изява:

Нa 16.06.2020 г. в дигиталната класна стая на Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“  се проведе представителна изява на учениците от клуб по интереси „Дигитален свят“ с ръководител г-н Стефан Стойов. Представителната изява отрази усвоените от учениците знания и умения, при работа с приложния софтуер MS Office, с оглед по-доброто им представяне на Националното външно оценяване на дигиталните компетентности. Учениците демонстрираха своята практическа грамотност при решаване на различни проблеми и задачи, чрез създаване на съдържание, използване на различни математически и логически функции, създаване на таблици, списъци и диаграми, и прехвърлянето им между различните видове софтуер.

Клуб „Музика без граници“

Ръководител: Милко Бошнаков – учител по музика

Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ е едно от най-предпочитаните учебни заведения. Професионалното направление на ПГИ „Иван Илиев“ не е в сферата на изкуството, но въпреки това се наблюдава заселен интерес в учениците да се обучават и развиват в тази сфера. Клуб „Музика без граници“ предлага широк кръг от познания в сферата на изкуството като цяло. Получаване на необходимите знания отнасящи се до музикален стил, жанр и др., придобиване на умение за изпълнение на песен или музикално произведение. Музикалният стил е понятие отнасящо се до образната система от изразни средства, обуславящи идейното съдържание на едно музикално произведение и отразяващи неговите естетически възгледи.

ЦЕЛИ:

 • Усвояване на необходимите знания в сферата на музиката.
 • Усвояване на умение за работа в екип и колективно изпълнение на поставените задачи като изпълнители.
 • Усвояване на умение за самоуверено музикално изпълнение пред по-голяма аудитория.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Организиране на концертна дейност и представяне на музикални произведения пред ученици и учители.
 • Участия на музикалните конкурси организирани от Радио Благоевград.
 • Участия с концертна дейност в празничната програма на ПГИ „Иван Илиев“.

Представителна изява: На 18.12.2019 г. участниците от клуба по интереси „Музика без граници“ поздравиха всички учители и ученици на ПГИ „Иван Илиев“ с Коледен концерт. Под ръководството на г-н Милко Бошнаков певците и музикантите от училището допринесоха за създаване на коледно настроение за цялата публика. Талантливите гимназисти бяха бурно аплодирани. Г-жа Ася Бояджиева-Пенкова благодари за прекрасния концерт и пожела на изпълнителите да продължат и занапред със сценичните си изяви.

ФОТОКЛУБ „На фокус“

Ръководител: Илина Танева – старши учител по български език и литература

Всеки ден ни засипват с фотографии- снимки на войни и глад, на победа и поражение , на прочути скандални личности, на стоки, които ни съблазняват да ги купим, на прекрасни модели, идеални домове, микроскопични организми и далечни звезди, на важни моменти от историята и моменти, които са важни единствено за нас. Фотографията пренася отдалечени места в стаята ни и отминали времена в настоящето, дава ни възможност да се насладим на изкуството и ни предоставя информация за места, които иначе никога може да не видим. Тя превръща личните ни спомени в реалност. Тя е могъщ инструмент за отстраняване на сериозните проблеми в образованието и културата, пред които ни поставя българската действителност. Диалогът с изкуството възпитава нравствени и естетически ценности, променя в значителна степен начина, по който гледаме на света.
За да изпълнят своето предназначение и привлекат вниманието на зрителя, фотографиите трябва да са добре направени, авторът да познава определени специфични методи и техники, с чиято помощ да пресъздаде образа на реалността, както и да отвори простор за въображението и мисълта.Успешната фотография е повече от механичния сбор на онова, което й придаваме. Тя зависи от способността на фотографа да построи композиця в рамките на кадъра и да подбере гледната точка- ъгъла на заснемане, взаимодействието с предмета и преди всичко основния замисъл. Но снимката е най- успешна, когато въздейства и се запомня, когато заеме своето място във визуалната памет на обществото и отведе до същността на нещата.

ЦЕЛИ:

 • Да се изгради у учениците потребност от съприкосновение с магията на фотографията с оглед създаване на теоретични и практически умения за създаване на качествени кадри.
 • Да се изградят у учениците познания относно основните понятия и процеси във фотографията, както и умения за контрол върху основните й изразни средства чрез редактиращи програми.
 • Чрез общуване с изкуството да се провокира у учениците необходимост сами да творят и да реализират идеите си.
 • Да се развият у учениците критерии за оценка и естетически подбор.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Изградена потребност от съприкосновение с магията на фотографията и натрупване на теоретични и практически умения за създаване на качествени кадри;
 • Познаване на основните понятия и процеси във фотографията и изградени умения за контрол върху изразните й средства;
 • Формирани познания относно основната понятийна система и процесите във фотографията, както и умения за контрол върху основните й изразни средства чрез редактиращи програми;
 • Възпитаване на естетически критерии.

Представителна изява – Виртуална изложба 

Моля, изчакайте да се зареди видеото: