ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

За периода от 04.01.2022 г. до 07.01.2022 г. (вкл.) организацията на учебния процес да се реализира по следния начин:

1.1.      За учениците от VIII а, б, в, г, IX а, б, в, г, X а, б, в, г, XI  а, б, в, г и XII а, б, в, г класове, изразили съгласие за тестване или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване /съгл. т. 20, буква „а“ от Насоките/ се възстановява присъственото обучение. Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи.

1.2. За учениците от класовете по т. 1.1, които не са изразили съгласие за изследване продължават обучението от разстояние в електронна среда в платформата „Mictosoft Teams“ на Office 365.

2. Учебните занятия да се реализират при спазване на утвърденото седмично разписание за I учебен срок на учебната 2021/2022 г. чрез синхронно обучение в електронна среда в платформата Microsoft „Teams“ на Office 365, както следва:

  • I-ва смяна – за учениците от VIII, IX и Х клас: начало на учебните занятия 07:30 ч., край 13:10 ч.
  • II-ра смяна – за учениците от XI и XII клас: начало на учебните занятия 13:30 ч., край 19:10 ч.
  • Продължителност на учебния час: 40 минути.
  • Вида на обучението (присъствено или онлайн), отсъствията и оценките на учениците се отразяват в електронния дневник „Школо“ на ПГИ „Иван Илиев“.

3. Учебните часове, консултациите и заниманията в клубовете по интереси, следват утвърдените графици и седмично разписание за I учебен срок на учебната 2021/2022 г. в ПГИ „Иван Илиев“ при следния времеви график:

Нулевият час за втора смяна започва в 12.45 ч. и приключва в 13.25 ч.


ПЪРВИ СРЕД 20-ТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В БЪЛГАРИЯ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ“ Е С ПРИСЪДЕНА „ЕРАЗЪМ“ АКРЕДИТАЦИЯ

Излязоха резултатите от селекция „Еразъм“ акредитация, КД1, покана за кандидатстване към 29.10.2021 г. сектор „Професионално образование и обучение “Проект № 2021-1-BG01-KA120-VET-000047227 ПГИ „Иван Илиев“ е сред 20-те професионални гимназии в България с присъдена „ЕРАЗЪМ“ АКРЕДИТАЦИЯ, което дава право през следващите 5 години да кандидатстваме за международни проекти /практики/ в европейски страни по облекчена процедура.

Нашите възпитаници ще имат невероятната възможност ежегодно да посещават и да работят по програмите на проекта във водещи компании от различни европейски страни. Всичко това е поредната висока оценка за големия професионализъм и признание за неуморната работа на учителите от ПГИ.

Акредитацията на Програма „Еразъм“ е инструмент за организации в областта на образованието за възрастни (ОВ), професионалното образование и обучение (ПОО) и училищното образование (УО), които желаят да участват в трансграничен обмен и сътрудничество. Предоставянето на акредитация по Програма „Еразъм“ потвърждава, че кандидатът е създал план за изпълнение на висококачествени мобилности като част от по-широко усилие за развитие на собствената организация. 

Списък на учебниците за 2021/2022 учебна година


 ПЛАН – ПРИЕМ 2021/2022 – прочети

График за дейностите на комисията по записването на ученици в VIII клас в ПГИ „Иван Илиев“ за учебната 2021/2022 година 

График за дейностите по приемането на ученици в VIII клас  в ПГИ „Иван Илиев“ за учебната 2021/2022 година


Инструкция за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни в ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград


СВОБОДНИ МЕСТА

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2021/2022 година в VIII г клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ от 13.12.2021 г. до явяване на кандидат от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2021/2022 година в X а клас, специалност „Бизнес администрация“, професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“  от 16.11.2021 г. до явяване на кандидат от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч. 

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2021/2022 година в X г клас, специалност „Икономическа информатика“, професионално направление „Приложна информатика“.

Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“  от 03.11.2021 г. до явяване на кандидат от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч. 

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2021/2022 година в XII а клас, специалност „Банково дело“, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“.

    Приемането на документи се извършва в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“  от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч. 


Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук