НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ – 18.03.2021 ГОДИНА


ВАЖНО!!! ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ГРАФИК

1.Възобновяване на присъствените учебни занятия (в това число учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити) за времето от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. за учениците от VIII до XII клас при спазване на следния график:
 • От 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. присъствено се обучават учениците от VIII и X клас.
 • От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. присъствено се обучават учениците от IХ и XII клас.

2. Занятията по т. 1 да се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на МОН.

3. Присъственото обучение за времето от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г. да се реализира при спазване на утвърденото седмично разписание за II учебен срок за учебната 2020/2021 година, както следва:

  • Първа смяна – от 07:30 ч. до 13:05 ч. – учениците от XI и XII клас
  • Втора смяна – от 13:30 ч. до 19:10 ч. – учениците от VIII, IX и Х клас

4. Учебните занятия да се реализират при спазване на утвърденото седмично разписание за II учебен срок на учебната 2020/2021 г. чрез синхронно обучение в електронна среда в платформата Microsoft „Teams“ на Office 365, както следва:

   • I-ва смяна – за учениците от XII клас: начало на учебните занятия 07:30 ч., край 13:05 ч. за времето от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. 
   • I-ва смяна – за учениците от XI клас: начало на учебните занятия 07:30 ч., край 13:05 ч. за времето от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г.
   • II-ра смяна – за учениците от Х клас: начало на учебните занятия 13:30 ч., край 19:10 ч. за времето от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.
   • II-ра смяна – за учениците от IХ клас: начало на учебните занятия 13:30 ч., край 19:10 ч. за времето от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.
   • II-ра смяна – за учениците от VIII клас: начало на учебните занятия 13:30 ч., край 19:10 ч. за времето от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.
   • Продължителност на учебния час: 40 минути.
   • Отсъствията и оценките на учениците се отразяват в електронния дневник „Школо“ на ПГИ „Иван Илиев“.

5. Учебните часове, консултациите, заниманията в клубовете по интереси и по проект „Подкрепа за успех“, следват утвърдените графици и седмично разписание за II учебен срок на учебната 2020/2021 г. в ПГИ „Иван Илиев“ при следния времеви график:


СВОБОДНИ МЕСТА

 • Две свободни места за попълване за учебната 2020/2021 година в IX в клас, специалност „Оперативно счетоводство“, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“.
 • Едно свободно място за попълване за учебната 2020/2021 година в XI а клас, специалност „Банково дело“, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“.

Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук