Прием след завършено основно образование за 2024/2025 учебна година


УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІI КЛАС В ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 •  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СЕКРЕТАРСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ОФИС ДЕЙНОСТИ“– ПРОФЕСИЯ „Съдебен служител“, СПЕЦИАЛНОСТ „Съдебна администрация“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език.

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ“– ПРОФЕСИЯ „Оперативен счетоводител“, СПЕЦИАЛНОСТ „Оперативно счетоводство“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“– ПРОФЕСИЯ „Икономист“, СПЕЦИАЛНОСТ „Икономика и мениджмънт“– 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език.

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА“ – ПРОФЕСИЯ „Икономист-информатик“, СПЕЦИАЛНОСТ „Икономическа информатика“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език.

Балообразуващи предмети:

 • Оценките от теста за проверка на възможностите по български език и литература и математика;
 • Оценките по български език и литература,  или информационни технологии и математика от свидетелство за завършено основно образование.

 Формиране на бала:

За специалности: „Оперативно счетоводство“, „Икономика и мениджмънт“ и „Съдебна администрация“:

 • Български език и летература (от НВО) – 2 х 100 точки = 200 точки
 • Математика (от НВО) – 2 х 100 точки = 200 точки
 • Български език и летература (от свидетелството за основно образование) –   1 х 50 т. = 50 точки
 • Математика (от свидетелството за основно образование) – 1 х 50 точки = 50 точки                                                                                                       Максимален бал – 500 точки

За специалност: „Икономическа информатика“:

 • Български език и летература (от НВО) – 2 х 100 точки = 200 точки
 • Математика (от НВО) – 2 х 100 точки = 200 точки
 • Информационни технологии (от свидетелството за основно образование)
  – 1 х 50 точки = 50 точки
 • Математика (от свидетелството за основно образование) – 1 х 50 точки = 50 точки

Максимален бал – 500 точки

Необходими документи за записване на приетите ученици в VIII клас:

 1. Свидетелство за основно образование (оригинал);
 2. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика (оригинал).

Информация и справки: тел: 073 / 88 – 52 – 88       e-mail: pgi@pgiblg.com