План – прием

 


УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІI КЛАС В ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ“– ПРОФЕСИЯ „Оперативен счетоводител“, СПЕЦИАЛНОСТ „Оперативно счетоводство“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“– ПРОФЕСИЯ „Икономист“, СПЕЦИАЛНОСТ „Икономика и мениджмънт“– 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ФИНАНСИ, БАНКОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО“– ПРОФЕСИЯ „Финансист“, СПЕЦИАЛНОСТ „Банково дело“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА“ – ПРОФЕСИЯ „Икономист-информатик“, СПЕЦИАЛНОСТ „Икономическа информатика“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език

Балообразуващи предмети:

 • Оценките от теста за проверка на възможностите по български език и литература и математика;
 • Оценките по български език и литература,  или информационни технологии и математика от свидетелство за завършено основно образование.

 Формиране на бала:

За специалности: „Оперативно счетоводство“, „Икономика и мениджмънт“ и „Банково дело“:

 • Български език и летература (от НВО) – 2 х 100 точки = 200 точки
 • Математика (от НВО) – 2 х 100 точки = 200 точки
 • Български език и летература (от свидетелството за основно образование) –   1 х 50 т. = 50 точки
 • Математика от свидетелството за основно образование – 1 х 50 точки = 50 точки                                                                                                       Максимален бал – 500

За специалност: „Икономическа информатика“:

 • Български език и летература (от НВО) – 2 х 100 точки = 200 точки
 • Математика (от НВО) – 2 х 100 точки = 200 точки
 • Информационни технологии от свидетелството за основно образование – 1 х 50 точки = 50 точки     
 • Математика от свидетелството за основно образование – 1 х 50 точки = 50 точки                                                                                                 

Максимален бал – 500

Необходими документи за записване на приетите ученици в VIII клас:

 1. Свидетелство за основно образование (оригинал);
 2. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика (оригинал).

Информация и справки: тел: 073 / 88 – 52 – 88       e-mail: pgi@pgiblg.com


Утвърден план – прием за учебната 2022/2023 в  ПГИ „Иван Илиев“, съгласно заповед РД-06-384/28.04.2022 г. на началника на РУО – Благоевград


 • ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – ВРАТА КЪМ ГОЛЕМИЯ СВЯТ

 


 

График за дейностите на комисията по записването на ученици в VIII клас в ПГИ „Иван Илиев“ за учебната 2021/2022 година 

График за дейностите по приемането на ученици в VIII клас  в ПГИ „Иван Илиев“ за учебната 2021/2022 година

 • ОБЩЕЖИТИЕ НА ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД

Утвърден план – прием за учебната 2021/2022 в  ПГИ „Иван Илиев“, съгласно заповед № РД 06-276/28.04.2021 г. на началника на РУО Благоевград 


УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА


УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІI КЛАС В ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ“– ПРОФЕСИЯ „Оперативен счетоводител“, СПЕЦИАЛНОСТ „Оперативно счетоводство“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език – типов учебен план  брошура – специалност
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“– ПРОФЕСИЯ „Икономист“, СПЕЦИАЛНОСТ „Икономика и мениджмънт“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език
 • типов учебен план   брошура – специалност
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ФИНАНСИ, БАНКОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО“– ПРОФЕСИЯ „Финансист“, СПЕЦИАЛНОСТ „Банково дело“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език – типов учебен план  брошура – специлност
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА“ – ПРОФЕСИЯ „Икономист-информатик“, СПЕЦИАЛНОСТ „Икономическа информатика“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език – типов учебен план    брошура – специалност

Утвърден план-прием за учебната 2020/2021 г. в ПГИ „Иван Илиев“, съгласно Заповед № РД-06-251/29.04.2020 г. на началника на РУО – Благоевград