План – прием


УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІI КЛАС В ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ“– ПРОФЕСИЯ „Оперативен счетоводител“, СПЕЦИАЛНОСТ „Оперативно счетоводство“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език – типов учебен план  брошура – специалност
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“– ПРОФЕСИЯ „Икономист“, СПЕЦИАЛНОСТ „Икономика и мениджмънт“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език – типов учебен план   брошура – специалност
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ФИНАНСИ, БАНКОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО“– ПРОФЕСИЯ „Финансист“, СПЕЦИАЛНОСТ „Банкково дело“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език – типов учебен план  брошура – специлност
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА“ – ПРОФЕСИЯ „Икономист-информатик“, СПЕЦИАЛНОСТ „Икономическа информатика“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език – типов учебен план    брошура – специалност

Балообразуващи предмети:

 • Оценките от теста за проверка на възможностите по български език и литература и математика;
 • Оценките по български език и литература,  или информационни технологии и математика от свидетелство за завършено основно образование.

 Формиране на бала:

За специалности: „Оперативно счетоводство“, „Икономика и мениджмънт“ и „Банково дело“:

 • Удвоената оценка от теста за проверка на възможностите по български език и литература (в точки);
 • Удвоената оценка от теста за проверка на възможностите по математика (в точки);
 • Оценките от свидетелство за завършено основно образование по български език и литература и математика (в точки).

Максимален бал – 500

За специалност: „Икономическа информатика“:

 • Удвоената оценка от теста за проверка на възможностите по български език и литература (в точки);
 • Удвоената оценка от теста за проверка на възможностите по математика (в точки);
 • Оценките от свидетелство за завършено основно образование по математика и информационни технологии (в точки).

Максимален бал – 500

Необходими документи за записване на приетите ученици в VIII клас:

 1. Свидетелство за основно образование (оригинал);
 2. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика (оригинал).

Информация и справки: тел: 073 / 88 – 52 – 88       e-mail: pgi@pgiblg.com


Утвърден план-прием за учебната 2020/2021 г. в ПГИ „Иван Илиев“, съгласно Заповед № РД-06-251/29.04.2020 г. на началника на РУО – Благоевград