Права и задължения

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА
УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Чл.153. (1) Ученикът има право:

 1. да избира училището, профила на обучение, предметите и дейностите, предвидени в учебния план;
 2. да участвува по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности;
 3. да получава информация по въпросите, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина;
 4. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;
 5. да получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;
 6. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;
 7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;
 8. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;
 9. да ползва безплатно училищната материално-техническа база в учебно и в неучебно време, за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището;
 10. да бъде поощряван с морални, материални и парични награди за:

– високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност – участие в международни състезания, заемане на призови места в национални и регионални състезания, конкурси и олимпиади;

– за приноса си за развитието на училищната общност – организиране и провеждане на училищни мероприятия;

– за приключване на учебната година без извинени и неизвинени отсъствия и противообществени прояви.

 1. да получава стипендия при условие и по ред, определен с нормативен акт на МС;
 2. да участва в работата на педагогическия съвет, при обсъждане на резултатите на обучението, награждаване и наказания на ученици;
 3. 13. Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с медицински документ.

13.1. Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт ученик в случаите по т.13, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час.

13.2.  В случаите по т.13, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава на родителя на ученика.

 1. да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

14.1.  по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;

14.2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование,

като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;

14.3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено

заявление от родителя до класния ръководител. Заявлението се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.;

14.4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.  В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

 

(2) Учениците имат равни права в образователния процес.

 

Чл.154 (1)  Ученикът има следните задължения:

 1. Да се държи възпитано, да разговаря тихо, да се отнася с уважение към педагогическите специалисти, учениците и непедагогическия персонал;
 2. Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;
 3. Да носи ежедневно ученическата си униформа, която включва:

– елементи, предлагани от фирмата производител- пола, вратовръзка, пуловер с къс и дълъг ръкав, тъмносин суичър, бяла тениска и бяла/розова риза (с монограм);

– елементи по избор на ученика: панталон и/или изчистени дънки (тъмносин или черен цвят); изчистени панталони от плат или дънки с дължина до коляното (тъмносин или черен цвят) – за периода от 01 май до 01 ноември; риза, тениска, поло (бял цвят– без щампи и надписи); пуловер и/или суичър (в тъмно син или бял цвят– без щампи и надписи);

 1. Да поддържа добра лична хигиена;
 2. След часа по физическо възпитание и спорт задължително да се преоблича /облеклото необходимо за часа по физическо възпитание и гуменките да се прибират в затворена чанта в ученическите шкафчета/.
 3. Да спазва противопожарните изисквания и условията за безопасност на обучение и възпитание и за безопасност на движението;
 4. Да носи и представя при поискване от учителя ученическата книжка;
 5. Да носи ученическата лична карта в училище и извън него;
 6. При отсъствие по здравословни причини родителят е длъжен да се обади на класния ръководител в първия ден от заболяването, а ученикът е длъжен да представи на класния ръководител медицинско удостоверение, подписано медицинското лице в училището, в първия ден след завръщането в училище;
 7. Да се явява в часовете по физическо възпитание и спорт в спортно облекло. Освободените от тези часове ученици присъстват и са под пряко наблюдение и ангажираност от учителя.
 8. Да спазва правилника за дейността на училището и правилника за дейността на общежитието, в случай че е настанен там;
 9. Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището.
 10. Да възстанови виновно причинените щети на училищно имущество или да ги заплати в троен размер.
 11. Дежурните ученици изпълняват допълнително и следните задължения:

– докладват за отсъстващите за часа ученици;

– грижат се за поддържане на хигиената в класната стая;

– следят за реда в стаята и коридора;

– носят пряка отговорност за липси и щети на училищно имущество по време на дежурството, в случай че не се установи прекият причинител;

– съдействат на учителя за събиране на мобилните телефони на учениците в специално пригодената за целта кутия в класната стая и за получаването им в края на часа;

– контролират състоянието на класната стая в края на учебния ден.

(2) Учениците имат еднакви задължения в образователния процес.

Чл. 155 (1) На ученика се забранява:

 1. да отсъства от учебни занятия без уважителни причини;
 2. да закъснява за учебен час по неуважителни причини;
 3. да употребява, внася и разпространява цигари включително електронни цигари, алкохол, наркотични упойващи вещества в сградата и двора на училището.
 4. да участвува в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст;
 5. да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя;
 6. да създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения;
 7. да унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие върху тях, включително свързано с религиозни, етнически и полови различия;
 8. да носи хладни и огнестрелни оръжия и да застрашава живота и здравето на околните;
 9. да отнема лични вещи от ученици, учители и служители, да нанася побой над съучениците си и да влиза в пререкания с педагогическия и обслужващ персонал;
 10. да уронва престижа и доброто име на училището с непристойно действие или виновно бездействие;
 11. да изнася и уврежда имущество от класните стаи и коридорите на гимназията;
 12. да идва в училище в неприличен външен вид – забранено е носенето на:

– скъсани/протрити дънки;

–  шапка, качулка и слънчеви очила в сградата на училището;

– къси панталони;

– потници;

– джапанки.

– екстравагантни прически и ярък грим.

 1. 13. да използва мобилни телефони по време на учебен час, с изключение на ползването им за учебни цели с разрешение на учителя. Преди началото на всеки учебен час ученикът е длъжен да постави мобилния си телефон в специално пригодената за целта кутия в класната стая.
 2. да нанася данни и да прави корекции в задължителната училищна документация –

дневник на паралелката и  лични картони на учениците.

Чл. 156 (1) Ученик се отписва от училището, когато:

 1. се премества в друго училище;
 2. се обучава в дневна или комбинирана форма и не посещава училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;
 3. се обучава в самостоятелна или индивидуална форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

(2) В случаите по ал.2, т.2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява общинската администрация, РУО и органите за закрила на детето.

Чл. 157 (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник и с правилника за дейността на общежитието, ученикът се санкционира с:

 1. Забележка;
 2. Предупреждение за преместване в друго училище;
 3. Преместване в друго училище;
 4. Преместване от дневна форма в самостоятелна на обучение за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да наложи мярка „Отстраняване на ученика до края на учебния час“. Отстраненият ученик няма право да напуска територията на училището и се придружава от дежурния ученик на класа до кабинета на заместник – директора по учебната дейност. Учителят след края на часа информира заместник-директора за обстоятелствата, наложили отстраняването на ученика. При налагане на мярката за времето на отстраняване на ученика не се отбелязва отсъствие, а наложената мярка се документира в дневника на класа и в ученическата книжка.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, както и когато състоянието му не позолява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му. Констатиралият нарушението служител на ПГИ уведомява директора за издаване на заповед, а класният ръководител вписва в ученическата книжка наложената мярка.

(4) Веднага след приключването на учебния час по ал.2 или след отстраняването на ученика по ал.3 се предприемат дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение с участието на учители, педагогически съветник, класен ръководител, като разговор с педагогическия съветник и родителите, обсъждане в час на класа, дежурство на входа на училището за спазване на пропускателния режим, възлагане на учебна задача от учител и презентиране пред паралелката.

(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение – педагогически консултации и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

(6) Санкциите са срочни.

(7) Срокът на санкциите е до края на учебната година

(8) Когато санкциите  „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

(9) Видът на санкциите се определя, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

(10) Санкциите по ал. 1 т.3 и т.4 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

(11) Санкцията по ал. 1 т.1 се налага със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а санкциите по ал. 1 т.2, т.3 и т.4  – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(11а) В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се представлява от родителя или упълномощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителя си.

(12) За откриване на процедура по налагане на санкциите  по чл.157, ал.1 директорът задължително писмено уведомява родителя, а в случаите по чл. 157, ал.1, т.2-4 – и съответните териториални структури за закрила на детето. В уведомлението се посочват извършеното от ученика нарушение и условията, при които родителят или определеното лице по чл. 163, ал.1, т.10  може да участва в процедурата по налагане на санкцията. Връчването на уведомлението се извършва от служител на училището, по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на родителя или лицето по чл. по чл. 163, ал.1, т.10   Събощаването може да се извърши и на посочен от родителя или лицето по чл. по чл. 163, ал.1, т.10 електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с копие от електронния запис за това.

(13) Преди налагане на санкция директорът или упълномощено от него лице задължително изслушва ученика в присъствието на педагогическия съветник и/или се запознава с писменото обяснение на ученика на фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. На изслушването присъства и социален работник в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за закрила на детето. Родителят на ученика, съответно лицето по чл. 163, ал.1, т.10  , има право да присъства на изслушването и да изрази мнение. По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния ученик, съответно на родителя или лицето по чл. 163, ал.1, т.10  когато ученикът е малолетен, изслушването на ученика може да се извърши и в присъствието на учител, на друг педагогически специалист от училището или на друго лице, на което ученикът има доверие. За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които

преподават на ученика, както и ученици от училището, запознати с конкретното нарушение.

(13а) За всяка процедура по налагане на санкция и на мярка по чл. 157, ал.2 или 3 се определя лице, което да докладва за извършеното нарушение – класният ръководител или учител, който преподава на ученика.

(13б) В зависимост от тежестта на нарушенията и обстоятелствата класният ръководител и/или педагогическият съвет обективно преценяват и предлагат на директора съответната санкция.

(13в) Преди налагане на санкции се взема предвид мнението на класния ръководител на ученика.

(14) В заповедта за налагане на санкциите и мерките се посочват видът на санкцията и/или мярката и мотивите за налагането им. В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за преодоляване на проблемното му поведение, в случай, че такива са били предприети, и причините те да не дадат резултат.

(15) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в в личния картон/образователното дело на ученика и в бележника за кореспонденция.

(16) Ученик, на когото е наложена санкция по ал. 1 т.4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на РУО.

(17) Санкциите и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени. Заличаването се отбелязва в ученическата книжка, дневника на паралелката и в личния картон на ученика.

Чл. 158. Санкциите по чл. 157, ал.1 се налагат на учениците съобразно вида и степента на извършеното нарушение, както следва:

(1) ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. При направени 5-8 отсъствия по неуважителни причини;
 2. За възпрепятстване нормалното провеждане на учебен час – неизпълнение на поставените задачи от учителя, нарушаване на дисциплината, самоволно напускане на часа, отказ да напусне класната стая при налагане на мярка „Отстраняване от учебен час“ по чл. 157, ал. 2 или мярка „Отстраняване от училище“ по чл. 157, ал.3 и други;
 3. За тютюнопушене;
 4. За организирано бягство от час;
 5. За посещаване на извънкласни и извънучилищни дейности с облекло и във вид, които не съответстват на униформеното облекло и елементите му, предвидени в този правилник и поведение, което не отговаря на положението му на ученик.
 6. Използване на мобилен телефон по време на час или други технически средства, които нямат отношение към учебния процес;

(2)  При наложена вече санкция „Забележка“, всяко друго провинение носещо предложение „Забележка“ се трансформира в санкция по ал.3

(3)  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ:

 1. За направени 8-15 отсъствия по неуважителни причини;
 2. За училищна повреда или кражба на лично и училищно имущество;
 3. За малтретиране и унижаване достойнството на съученик и допускане на дискриминация на основата на пол, етническа принадлежност и религия;

4 За накърнявяне авторитета и достойнството на учител, възпитател, служител;

 1. За уронване престижа на училището;
 2. За доказана измама;
 3. За фалшифициране на документи, касаещи положението му в училище;
 4. За употреба на алкохол и наркотични средства;

(4) При наложена вече санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“, всяко друго провинение носещо предложение за санкция „Забележка“, „Предупреждение за преместване в друго училище“ се трансформира в санкция по ал.5

(5)  ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ ДО КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

(с изключение на ученик от последния гимназиален клас в дневна или самостоятелна форма на обучение)

 1. За направени над 15 отсъствия по неуважителни причини;
 2. За побой и особено тежко посегателство над личността, живота и здравето на съученик, учител, служител;
 3. За кражба и унищожаване на училищна документация;
 4. За внасяне и използване на вредни за здравето на човека химични вещества;
 5. За носене на оръжие;
 6. За разпространение на наркотични и други упойващи вещества и за участие в хазартни игри.

(6)  ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ ДНЕВНА В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ (за ученици навършили 16 г.) – за над 15 отсъствия по неуважителни причини и/или накърняване с поведението си авторитета и достойнството на учителя.

(7) При унищожаване на училищното имущество ученикът възстановява причинените щети или ги заплаща в троен размер, когато училището отстрани щетите.

(8) Ученици, с наложени санкции по чл. 157, ал.1, т. 2-4 се лишават от стипендия, съгласно чл.3, ал. 2 от ПМС № 207 от 3 октомври 1994 година.

 

Чл.159 (1) Ученик, обучаван в дневна форма на обучение, чиито отсъствия /извинени и неизвинени/ са повече от 25 % от хорариума по даден учебен предмет за учебния срок/година, полага изпит за определяне на срочна/годишна оценка, независимо от броя текущи оценки.

(2) Писменото изпитване се организира съгласно изискванията на Наредба №3/2003 г.  за системата за оценяване (за учениците от X до XII клас) и на Наредба № 11/01.09.2016 г. (за учениците от VIII и  IX клас).

Чл.160. (1) Учениците задължително присъстват на всички учебни занятия, определени от учебния план и седмичното разписание, както и в дните със специфична организация на учебния процес.

(2) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове.

(3)  Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно отсъствие.

(4) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна причина по чл.153.ал.1, т.13,  класният ръководител е длъжен да уведоми за

това родителя с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствието.

(5) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика.