Счетоводство

ОБРАЗОВАТЕЛЕН САЙТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЧАСОВЕТЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО 

1. Материални запаси – документи:
 • 3.29 Складова – стокова разписка – формуляр;
 • 3.31 Искане за отпускане на суровини/материали – формуляр;
 • 3.38 Протокол за брак на материални запаси – формуляр;
 • 3.40 Инвентаризационен опис на Активи – Запаси – формуляр;
 • Заповед за инвентаризация – пример;
 • Акт за начет 6 – пример;
 • Акт за различие 25 – пример.

2. Дълготрайни активи – документи:

 • Амортизационен план – пример;
 • Протокол за резултатите от ликвидация на ДА (АФК 1-04) – пример;
 • Договор за Оперативен Лизинг с Опция за Придобиване – кратък пример;
 • Договор за Финансов Лизинг – кратък пример.

3. Парични средства – документи:

4. Разчети с контрагенти – документи:

5. Трудови правоотношения – документи:

 • Заповед за Командировка в Страната – пример;
 • Заповед за прекратяване – пример;
 • Трудов договор – пример.

6. Годишни финансови отчети

7. Граждански договор – презентация

8. Финансов отчет – презентация