Графици

 

  • ГРАФИК за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за I учебен срок 2022/2023 учебна година 
  • ГРАФИК за консултации на учителите по учебни предмети за I учебен срок, 2022/2023 учебна година 
  • ГРАФИК за провеждане на класните работи на VIII, IX, X клас, през I срок на учебната 2022/2023 година
  • ГРАФИК за провеждане на класните работи на XI и XII клас, през I срок на учебната 2022/2023 година
  • ГРАФИК за провеждане на контролните работи VIII, IX, X клас, през I срок на учебната 2022/2023 година 
  • ГРАФИК за провеждане на контролните работи на XI и XII клас,  през I срок на учебната 2022/2023 година