Обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1

От 19.10.2019 г. до 20.10.2019 г., учители от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“, участваха в обучение на тема: Индивидуализиране на обучението с електронни учебни системи.
Обучението се проведе в гр. Пловдив, от „ОРАК-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Обучението бе насочено към индивидуализацията на процеса на обучение на основата на създаване на електронни курсове, отчитащи индивидуалните особености на обучаемите, в това число психологически особености, ниво на първоначалните знания, степени на възприемане, а също и индивидуални цели и задачи на обучението. Целта на индивидуализираното електронно обучение е създаване на възможност на обучаемия в максимална степен да усвои предвидения учебен материал и да му предостави допълнителен материал, в зависимост от неговите интереси и възможности. Предоставеният индивидуализиран учебен материал трябва да постигне целите, поставени пред обучителния процес.

В курса участниците се запознаха с възможностите на електронните платформи: Office 365, Google classroom, Google Forms, Quizlet, Moodle, HP Reveal и др.