Клуб „Франкофон“

Ръководител: Желязка Милкова – старши учител по френски език

Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ е едно от предпочитаните учебни заведения от ученици и родители в Благоевград и областта. В училището има традиции да се работи с талантливи и изявени ученици, които да се подготвят за участие в различни форуми, състезания, национални оценявания.
През учебната 2019/20г., учениците в 10 клас, завършват първи гимназиален етап, явявайки се на НВО по БЕЛ, математика и по избор на изпит по ЧЕ и дигитални компетентности. Целта на националното външно оценяване e да установи в края на Х клас степента на постигане на очакваните резултати от обучението по чужди езици, определени в учебните програми по чужди езици по нива А1, А2, В1
Обект на измерването в тестовете по чужди езици е комуникативната компетентност на
учениците на езиково равнище А1, А2 и В1 на Общата европейска езикова рамка.
Компонентите на тестовете се основават на четирите езикови умения: четене, слушане, писане и говорене. Езиковите компетентности се проверяват чрез различни видове задачи: задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор, задачи за създаване на писмен текст и задачи за говорене. След успешно полагане на изпита ,над 60%, учениците получават удостоверение за ниво по Общата езикова рамка.
Учениците осъзнават, ползата от владение на ЧЕ, но и предимствата от притежаването на документ в портфолиата им, което ги мотивира за допълнителни дейности за изучаването на чужди езици. За явяване на този изпит, изискванията и критериите са високи, а рамката съответства на същата за придобиване на международно признатия сертификат DELF A1.
Участието на учениците в клуб „Франкофон“, ще им позволи да разширят и затвърдят познанията и уменията си по четирите дейности – слушане, четене, писане и говорене на френски език и да се мотивират за явяване на НВО по този език.
Занятията ще се провеждат в учебна среда с активното участие на учениците,
като ще се използват основно упражнения за развитие на четирите компонента при изучаване на чужд език, чрез симулиране на ситуация от реалния живот.

ЦЕЛИ:

  • Усъвършенстване на четирите езикови умения: слушане, четене, говорене и писане на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка.
  • Създаване условия за интелектуално и личностно развитие на учениците, развитие на интеркултурното образование, разширявайки познанията за България и франкофонските държави.
  • Формиране европейски дух и европейско съзнание у учениците
  • Развиване на комуникативни способности като осигурява възможност за контакти с ученици от страната и други европейски държави
  • Засилване на толерантността и взаимното уважение, както и осъзнаване на факта за европейска и световна взаимозависимост, за нуждата от сътрудничество, разбирателство и солидарност

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • Успешното представяне на националното външно оценяване по френски език, в края на 10 клас
  • Мотивиране за явяване на изпит за придобиване на международно признатата диплома DELF A1
  • Засилване на интереса , усъвършенстване на езиковите компетенции и осъзнаване ползата от изучаване на чужди езици.

Представителна изява – информация