Ученически практики 2018

Училищният екип по проект BG05M2OP001-2.006-001 „Ученически практики-Фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград обявява процедура за подбор по документи на ученици от XI клас за участие по проект „Ученически практики-Фаза 1“ – обява