„ЦЕНИМ ВОДАТА“

Отбелязваме Световния ден на водата 22 март 2021 година под мотото „Ценим водата“

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода.

Темата на Световния ден на водата през 2021 г. е „Ценим водата“ – тема, която поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за различните хора.

Световният ден на водата отчита важността на водата и насочва вниманието към 2,2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб.

Кампанията цели да се покаже как правилното ползване на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени – за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.

Тазгодишното издание на кампанията насърчава хората в световен мащаб да се включат в обществен диалог в социалните мрежи с #Water2Me и да допринесат – със своите истории, мисли и преживявания – към разбирането за стойността на водата. Целта е да постигнем по-цялостно разбиране за това, как се оценява водата от различните хора в различен контекст, за да можем да опазваме по-добре този ценен за всички ресурс.

Водата означава различни неща за различните хора.

Как е важна водата за вашия дом и семеен живот, за вашата прехрана, за културата ви, за благосъстоянието и средата ви?

  • В семействата, училищата и работните места водата може да означава здраве, хигиена, достойнство и продуктивност.
  • На културно значими, религиозни и духовни места водата олицетворява връзката със сътворението, общността и самия себе си.
  • В природата водата означава мир, хармония и съхранение.

Днес водата е изложена на изключителна заплаха от увеличаващото се население, нарастващите нужди на селското стопанство и промишлеността и влошаващото се въздействие на климатичните промени.

ЦЕНИМ ВОДАТА: ПЕТ ПЕРСПЕКТИВИ

1. Да ценим водните ресурси – естествените водни ресурси и екосистемите.

Водата се генерира от екосистеми. Водата, която отделяме за употреба, в крайна сметка се връща в околната среда, заедно със замърсителите, които сме добавили. Водният цикъл е нашата най-важна „екосистемна услуга“. Трябва да се отдаде по-голямо значение на опазването на околната среда, за да се осигури качествено водоснабдяване и да се изгради устойчивост срещу сътресения като наводнения и суша.

2. Да ценим водната инфраструктура – съхранение, използване, снабдяване.

Водната инфраструктура съхранява и пренася водата там, където е най-необходима, и помага за пречистването и връщането ѝ в природата след употреба от човека. Недостатъчно развитата инфраструктура застрашава социално-икономическото развитие и екосистемите.

3. Да ценим водните услуги – питейна вода, санитарно-хигиенни условия и здравни услуги.

Ролята на водата в домакинствата, училищата, работните места и здравните заведения е критично важна. Освен това услугите – вода, канализация и хигиена, също прибавят добавена стойност под формата на по-добро здраве, особено в контекста на пандемията COVID-19.

4. Да ценим водата и нейния принос към производството и социално-икономическата дейност – храни и селско стопанство, енергетика и индустрия, бизнес и заетост.

Селското стопанство е най-големият консуматор на сладководни ресурси в световен мащаб и с това допринася за влошаването на околната среда. Въпреки че е от основно значение за продоволствената сигурност, на водата в производството на храни обикновено се дава ниска стойност, когато се оценява чисто чрез икономическата крива на стойността, произведена във връзка с използваната вода. Много от ползите – подобряване на храненето, осигуряване на приходи, адаптиране към изменението на климата и намаляване на миграцията – често не се калкулират в разходите за вода.

За сектора на енергетиката, промишлеността и бизнеса заплахите, свързани с водата – като недостиг на вода, наводнения и климатични промени, могат да увеличат разходите и да нарушат веригите за доставки. Лошото корпоративно управление на водата може да навреди на екосистемите, на репутацията и да повлияе на продажбите. Традиционно тези сектори оценяват водата според използвания обем, плюс разходите за пречистване и обезвреждане на отпадъчни води. Все повече организации подобряват своята устойчивост, като възприемат подходи за планиране на интегрирано управление на водните ресурси.

5. Да ценим социо-културните аспекти на водата – развлечение, култура и духовни свойства.

Водата ни свързва с представи за сътворение, религия и общност. Водата в природата може да ни помогне да се чувстваме в покой. Водата е неразделна част от всяка култура, но стойностите, които ѝ приписваме, са трудни за количествено определяне или формулиране.

Икономиката често определя водата като ресурс за практическа човешка употреба и обръща малко или никакво внимание на нейната социално-културна и екологична стойност.

Необходимо е да се постигне пълно разбиране на културните ценности, свързани с водата, чрез включване на по-разнообразна група от заинтересовани страни в управлението на водните ресурси.

„H2O“ – презентация