Ученически практики-2 2021/2022 година

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“

 На 07.02.2022 година в ПГИ „Иван Илиев“ Благоевград стартира проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с Министерството на образованието и науката.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

 Специфичните цели на проекта са:

– Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

– Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

В проекта участват 24 ученици от 11. и 12. класове на специалностите „Банково дело“, „Икономика и мениджмънт“ и „Оперативно счетоводство“, които провеждат практическо обучение в реална работна среда.

Обучението се осъществява във фирмите „ИСТИКОН“ ЕООД, „МИТЕКС СТОР“ ЕООД и „НОВЕ – 96“ ООД Благоевград. Наставници на учениците са Кристина Янкова, Мария Панова, Камелия Начева, Добринка Илиева и Калин Дюлгеров. Наблюдаващи учители са Гергана Узунова и Наташа Манова. Общата продължителност на практическото обучение е 240 астрономически часа.