Ученически практики – 2 2022/2023 година

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“

На 27.02.2023 година в ПГИ „Иван Илиев“ Благоевград стартира проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с Министерството на образованието и науката.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са:

– Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

– Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

В проекта участват 28 ученици от 11. клас на специалностите „Оперативно счетоводство“ и „Икономическа информатика“, които провеждат практическо обучение в реална работна среда.

Обучението ще се осъществи в счетоводните фирми „ВСИ – КО КОНСУЛТ“ ООД, „ВХ ЕКСПЕРТ“ ЕООД, „АКТИВ ОДИТ“ ЕООД и „НОВЕ – 96“ ООД. Наставници на учениците са: Екатерина Владимирова, Христина Кръстева, Надежда Шумантова, Магделена Чобанова, Атанаска Веселинска, Радослава Тодорова и Калин Дюлгеров. Наблюдаващи учители са Гергана Гошева и Карамфила Стойкова. Общата продължителност на практическото обучение е 240 астрономически часа.