Ученически практики – 2 2022/2023 година

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“

През учебната 2022/2023 година ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград за поредна година се включи в проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Избрана бе комисия, която съгласно Указанията за изпълнение на дейностите на проекта изготви критерии за подбор на учениците. На 27 февруари 2023 г. 28 ученици от XI клас започнаха практическото си обучение в реална работна среда.

В проекта участват ученици от :

XIВ клас – специалност „Оперативно счетоводство“;

XIГ клас – специалност: „Икономическа информатика“.

Учениците се адаптираха бързо на работното място и след полезните съвети от страна на наставниците изпълняваха с ентусиазъм поставените им задачи. Основната цел на проекта е учениците да имат възможност за достъп до обучение в реална работна среда и да приложат на практика придобитите знания и умения, както и да се повиши ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. Учениците споделиха, че са удовлетворени от прилагането на теоретичните знания, получени в училище, в реална работна среда.

Всички ученици в края на месец юни приключиха успешно практиката си и получиха удостоверение за участие от директора на гимназията госпожа Ася Бояджиева-Пенкова.

От името на наблюдаващите учители Гергана Гошева и Карамфила Стойкова и ръководството на гимназията изказваме благодарност на нашите партньори: „ВСИ – КО КОНСУЛТ“ ООД, „ВХ ЕКСПЕРТ“ ЕООД, „АКТИВ ОДИТ“ ЕООД и „НОВЕ – 96“ ООД за професионализма и обгрижването на учениците.


Един работен ден във фирма

Учениците от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“, гр. Благоевград продължават с дейности по проект „Ученически практики 2“. Работният процес във фирма „АКТИВ ОДИТ“ ЕООД протича под наставничеството на Екатерина Владимирова и Христина Кръстева, в присъствието на наблюдаващите учители: Гергана Гошева и Карамфила Стойкова.


На 27.02.2023 година в ПГИ „Иван Илиев“ Благоевград стартира проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с Министерството на образованието и науката.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са:

– Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

– Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

В проекта участват 28 ученици от 11. клас на специалностите „Оперативно счетоводство“ и „Икономическа информатика“, които провеждат практическо обучение в реална работна среда.

Обучението ще се осъществи в счетоводните фирми „ВСИ – КО КОНСУЛТ“ ООД, „ВХ ЕКСПЕРТ“ ЕООД, „АКТИВ ОДИТ“ ЕООД и „НОВЕ – 96“ ООД. Наставници на учениците са: Екатерина Владимирова, Христина Кръстева, Надежда Шумантова, Магделена Чобанова, Атанаска Веселинска, Радослава Тодорова и Калин Дюлгеров. Наблюдаващи учители са Гергана Гошева и Карамфила Стойкова. Общата продължителност на практическото обучение е 240 астрономически часа.