Общи правила

Раздел II

Самостоятелна форма на обучение
Чл. 27. Учениците, които се обучават в самостоятелна форма могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.
Чл. 29. Промяна на формата на обучение през учебната година се допуска при преминаване
отдневна в самостоятелна форма на обучение
Чл. 30. При самостоятелната форма на обучение се прилага училищен учебен план за дневна форма за професията /специалността, избрана от ученика.
Чл. 31. Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение се подава до 15 септември или до 20 учебни дни преди изпитната сесия, определена в правилника за дейността на училището, с изключение на учениците по чл. 24, ал.2 т.2 .
Чл. 32. Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез полагане на изпити за определяне на годишна оценка по всички учебни предмети от учебния план, по който се обучават.
Чл. 33. Учениците полагат изпити по учебното съдържание на утвърдените от МОН учебни програми или тематични планове по учебните предмети за дневна форма на обучение.
Чл. 34. В началото на учебната година учениците получават информация от училището за учебните предмети, по които ще полагат изпити и за изпитните сесии. За графика с конкретните дати на изпитите, същите се информират лично от заместник-директора по учебната дейност (ЗДУД), класния ръководител или от сайта на училището.
Чл. 35. При преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение, учениците, получили годишна оценка най-малко среден (3) по учебен предмет, не полагат изпит по този предмет.
Чл. 36. Учениците имат право да се явят на изпит по всеки учебен предмет на три сесии, както следва:

 • януарска изпитна сесия (редовна) – от 06.01. до 29. 01. 2021 г.
 • мартенска изпитна сесия /само за ученици от XII клас/ (първа поправителна)
  от 02.03. до 31.03.2021 г.
 • априлска изпитна сесия /само за ученици от XII клас/ (втора поправителна)
  от 01.04. до 30.04.2021 г.
 • юнска/юлска изпитна сесия /за ученици до XI клас включително/ (първа поправителна)
  от 14.06. до 09.07.2021 г.
 • септемврийска изпитна сесия /за ученици до XI клас/ включително (втора поправителна)
  от 01.09. до 11. 09. 2021 г.

Срокове за подаване на заявления за допускане до изпити:

 • януарска изпитна сесия (редовна) – до 26.11.2020 г.
 • мартенска изпитна сесия /само за ученици от XII клас/ (първа поправителна) – до 01.02.2021 г.
 • априлска изпитна сесия /само за ученици от XII клас/ (втора поправителна) –
  до 02.03.2021 г.
 • юнска/юлска изпитна сесия /за ученици до XI клас включително/ (първа поправителна)-
  до 11.05.2021 г.
 • септемврийска изпитна сесия /за ученици до XI клас/ включително (втора поправителна)-
  до 04. 08. 2021 г.
  Чл. 37. Учениците могат да полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.
  Чл. 38. За лицата, навършили 16 години, по решение на директора се допуска обучение за завършване на два класа в една година.
  Чл. 39. Учениците по чл. 24, ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа на личностното развитие.
  Чл. 40. Протоколите от изпитите /за дежурство и за резултати/ се съхраняват при завеждащия административна служба в училището.
  Чл. 41. Учениците провеждат производствена практика в Х, XI и XII клас при условия, ред и по график, определени със заповед на директора.
  Чл. 42. Ученици, които след приключване на трите сесии неса положили всички изпити или не са ги издържали с оценка най -малко среден (3), остават да повтарят класа.
  Чл. 43. При повтаряне на класа, учениците се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на изпити през трите сесии.
  Чл. 44. Учениците в самостоятелна форма на обучение имат право на консултации и указания във връзка с подготовката си от учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, след предварително съгласуване с тях.
  Чл. 45. (1) В началото на учебната година учителите изготвят конспекти по съответните предмети в съответствие с учебното съдържание на утвърдените от МОН учебни програми.
  (2) Изпитните материали се представят за утвърждаване от директора на училището не по-късно от 3 работни дни преди датата на провеждане на изпита.
  (3) Утвърдените от директора конспекти се предават на завеждащия административна служба за съхраняване и предоставяне на копия на учениците, а изпитните материали (билети, тестове и др.) – на заместник-директора по учебната дейност за ползване в деня на изпита и за съхранение към документацията от изпитите.
  Чл. 46. Успешно завършилите последния гимназиален клас имат право да се явят на държавни зрелостни изпити и на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация при условията и по реда за провеждане на съответните изпити за учениците в дневна форма на обучение.
  Чл. 47. Завършването на клас и на степен на образование, както и придобиването на степен на професионална квалификация в самостоятелна форма на обучение се удостоверява с едни и същи документи, съгласно Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищно образование, които дават права, равни на правата на завършващите дневна форма на обучение.
  Чл. 48.(1) Класният ръководител на учениците от самостоятелна форма на обучение има следните задължения:
  оформя личния картон на ученика и прилага към него заявлението за ЗИП / разширена подготовка.
  вписва оценките в личните картони на учениците в срок до 10 дни след приключване на изпитната сесия.
  съхранява личните картони /които се водят на хартиен носител/ до приключване на обучението на учениците в кабинета на директора, след което ги предава в архива на училището.

(2) Класният ръководител запознава срещу подпис всеки ученик в самостоятелна форма на обучение с броя и вида на учебните предмети през настоящата учебна година и предоставя утвърдените от директора конспекти за всеки учебен предмет.