Проект – Ученически практики

  • Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, 2022/2023 учебна година. – повече
  • Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, 2021/2022 учебна година. – повече
  • Проект BG05M2OP001-2.006-001 „Ученически практики – Фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – повече