Проект – Ученически практики

  • Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с Министерството на образованието и науката. – повече
  • Проект BG05M2OP001-2.006-001 „Ученически практики – Фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – повече