Проект „Подкрепа за успех“

Учебна 2020/2021 година

График на дейностите по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за периода октомври 2020 – юли 2021 г.


Проект „Подкрепа за успех“ – учебна 2019/2020 година


Проект „Подкрепа за успех“ – учебна 2018/2019 година