Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Дейност 9 – Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители.

Развитие на уменията за професиите на настоящето и бъдещето.

За проекта

Дейности изпълнени от ПГИ „Иван Илиев“ във връзка с Проект BG05SFPR001-3.001-0001 “Модернизиране на  професионалното образование и обучение“: