Проект „Успех“

Област на извънкласни и извънучилищни дейности – учебна 2014/2015 година

Област на извънкласни и извънучилищни дейности – учебна 2013/2014 година

Област на извънкласни и извънучилищни дейности – учебна 2012/2013 година

Област на извънкласни и извънучилищни дейности – учебна 2011/2012 година

Учебна 2014/2015 година

Клуб „Млад журналист“

училищен вестник –  Брой 1/2015 година

Клуб „Да бъдем заедно“
На 16 декември 2014 г. от 11:00 часа, се състоя представителната изява на клуб „Да бъдем заедно“, място -„Дом деца за възрастни с увреждания“.

Учебна 2013 /2014 година

Клуб „Обработка на счетоводната информация

На 13 март 2014 г. се състоя представителната изява на клубове „Обработка на счетoводната информация – 1 и 2”, които работят през учебната 2013/ 2014 година по Проект „Успех”.

На изявата присъстваха г-жа Бояджиева – директор на ПГИ, г-жа Деренцева – помощник- директор по УВД в ПГИ, учители и ученици.

В клубовете работят ученици от 12 в,г класове, специалност „Оперативно счетоводство”. Пред гостите на изявата участниците представиха сайта на консултантска счетоводна фирма „Инвест Консулт” с разнообразна и полезна информация: представяне на фирмата; нормативната уредба, касаеща счетоводната работа; актуални новини от Национална агенция по приходите; формуляри на счетоводни документи; възможности за кариерно развитие на екипа и други.

Учениците представиха умения да попълват данъчна декларация за физически лица със съответните приложения.

Ръководители: г-жа Гергана Гошева

г-жа Йордана Стамберова-Стоянова

Клуб „Млад журналист“

Училищен вестник

Клуб „Обработка на счетоводната информация“

На 30 януари 2014 г. се състоя първата представителна изява на клубове „Обработка на счетоводната информация – 1 и 2”, в които са включени ученици от 12 в и 12 г класове, специалност „Оперативно счетоводство”.

На изявата присъстваха г-жа Бояджиева – директор на ПГИ, г-жа Деренцева – помощник- директор по УВД в ПГИ, учители и ученици.

Участниците представиха как протича един работен ден във консултантска счетоводна фирма „Инвест Консулт”. Влязоха в ролята на управител, гл. счетоводител, юрист консулт и оперативни счетоводители. Присъствахме на сутрешната им оперативка за разпределяне на текущите задачи. Работещите във фирмата компетентно отговаряха на въпроси и проблеми, които им поставиха техните клиенти.

Освен това в качеството си на бъдещ работодател, екипът на „Инвест Консулт” присъства на състезание по счетоводство между учениците на ПГИ, като оцени високо техните знания и постигнати резултати.

Накрая гостите на изявата получиха настолен календар, брошура с най-важните данъчни изменения за 2014 година и визитки на двата клуба.

Клуб „Обработка на счетоводната информация – 1 и 2“

На 24.01.2014 г. учениците от 12 в и г класове, заедно с  ръководителите на клуба –  Гергана Гошева и Йорданка Стамберова-Стоянова  посетиха  Държавен архив – Благоевград.        Служителите в архива ги  посрещнали изключително любезно. Директорът ги  запознал с  основната дейност и целите на институцията. В срещата се включили и служители на Държавен архив, които им  показали интересни счетоводни документи от 19-век както и документи от по-ново време.

Участниците в клуба внимателно разгледали предоставените архивни материали. Интересували  се за постъпването, реставрацията, сърханяването, както и реда за ползване на документите от архива.

>>виж снимки<<

Клуб „Да бъдем заедно“

Представителна изява на  20.12.2014 в Дневен център за възрастни с увреждания „Зорница“,Благоевград

Учебна 2012 /2013 година

Ателие „Библиотека и изкуство“

Ha 27.06.2013г. бе проведена Представителна изява на ателие „Библиотека и изкуство“. Бяха представени много табла за забележителни дати и личности от историята на България; шест албума снимки на учители, ученици, директори на училището. Презентация и рецитал от участниците поднесе дейността на ателието.

Клуб „Счетоводство и комуникационни технологии“

На 19 юни 2013 г. се състоя представителна изява на клуб „Счетоводство и комуникационни технологии“. Гости на изявата бяха г-жа Ася Бояджиева – директор, г-жа Гергана Деренцева – пом.директор УВД, учители и ученици от 11 клас.

Участниците в клуба представиха най-често използваните  документи в предприятията, попълвани от тях по време на занятията. Запознаха присъстващите с особеностите при попълването им.
Василена Секулова, Катрин Бърдарова и Симеон Кратев влязоха в ролята на управител, главен счетоводител и началник отдел „Човешки ресурси“ в счетоводна къща „Капитал“. Те проведоха интервю за длъжността „Оперативен счетоводител“, за която кандидатстваше тяхната съученичка Анна Дешева.
Накрая участниците в клуба и гостите се разделиха на екипи. Използвайки кликъри системата,  екипите успешно се справиха с тест по счетоводство.
Всички присъстващи получиха сертификат за успешно издържан тест, както и данъчен и осигурителен календар за 2013 година.

Клуб „Счетоводство и комуникационни технологии“

На 29.05.2013. г. /сряда/ участниците в клуб „Счетоводство и комуникационни технологии“ бяха на посещение в Национален статистически институт – Благоевград.

Учениците се запознаха с дейността на институцията и разгледаха отделите в нея. Разгледаха някои основни статистически формуляри. Интерес предизвикаха статистическите данни за икономическото развитие на областта /състояние, причини и тенденции/, както и отражението на икономическата криза върху дейността на предприятитята в обсега на НСИ – Благоевград.
Ръководители: Й. Стамберова
                         Б. Костадинова

Клуб „Цветни мечти“

Посещение на резерват „Тисата“ за Международния ден на Земята

Ученици от клуб „Цветни мечти“ и „Млад журналист“  по проект „Успех“ с ръководители Миглена Митова, Мария Гоцина и Гергана Атанасова отбелязаха Международния ден на Земятя с посещение на резерват „Тисата“. Те бяха придружени от експерти към Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград.  Инициативата бе с образователна цел, както и за осъществяване на контакти между ученици с различни интереси.

Групата от около 25 човека измина 6 километра в подножието на Малешевска планина по обозначената пътека в западния дял на резервата. Водачи при прехода бяха служители на Дирекция национален парк «Пирин», която е отговорна за охраната на защитената територия. Участниците в двата клуба се насладиха на прекрасната природа, получиха ценни съвети и информация от придружаващите ги експерти. Младите журналисти отразяваха с интерес събитието. Всички запазиха чудесен спомен от емоционалния ден сред природата и научиха интересни  факти за своя роден край.

От общо 3800 растителни вида в България 1800 се срещат върху неголямата по площ територия на Струмската долина. Сред това многообразие с особена специфика се отличава групата на средиземноморските и субсредиземноморските видове. Един от най-типичните представители е дървовидната хвойна, наричана още “тиса”, което е дало името на един от най-интересните ни резервати – “Тисата” над гр. Кресна.

„Тисата“ е обявен с постановление № 6663 от 17. 10.1949 година на Министерство на горите като резерват “Тисова бърчина”. През 1977 със заповед на КОПС площта на резервата се увеличава и се именува “Тисата”. Границите и площта на резервата се изменят отново през 1985 г., когато се определя и буферна зона към резервата. Към настоящия момент «Тисата» има площ 574,5 хектара и е разположен на територията на община Кресна.  Резерватът осигурява опазването на най-голямото у нас находище на дървовидна хвойна. С обявяването на резерват “Тисата” и разположената в непосредствена близост защитена местност “Моравска” се цели да се запази изключителното орнитологично богатство на района. В зоогеографско отношение притежава най-голям брой и най-висок процент на видове с южен произход. Голямо е и богатството на видовете от клас Влечуги, много от които са защитени от закона.  

Като защитена територия с най-висока степен на защита, съгласно закона за защитените територии, в резервата е забранена всяка човешка дейност. Достъпът е ограничен, придвижването става по определени пътеки, като е задължително предварителното съгласуване на всяко посещение. Резерватът се стопанисва и охранява от ДНП «Пирин . 

Ателие „Библиотека и изкуство“

На 23.04.2013 година ателие „Библиотека и изкуство“ с ръководител Евелина Димитрова се срещна с поетесата Елка Иванова. Тема на срещата бе „Любовта“.

виж снимки >>

Клуб „Счетоводство и комуникационни технологии“

На 24.04.2013 г. членовете на клуб „Счетоводство и комуникационни технологии“ бяха на посещение в РЗОК – Благоевград. Учениците с интерес се запознаха със структурата и  дейността на институцията. Посрещна ни г-жа Петкова, която ни разведе из различните отдели на РЗОК.
Особен интерес предизвика информацията относно издаването на Европейска здравна карта на български граждани за пребиваване в страни  членки на Европейския съюз.
Членовете на клуба проявиха желание за провеждане на лятната си производствена практика в РЗОК – Благоевград.
Б. Костадинова, Й. Стамберова

 • Студио „ФотоГрафика“

Екипна работа на студио „ФотоГрафика“ към ПГИ „Иван Илиев“ и клуб „Светът около нас“ към II ОУ „Димитър Благоев“ по проект „Успех“ – виж


 • Клуб „Да бъдем заедно“

Представителната изява на учениците от клуб „Да бъдем заедно“ на 15 март  в ПГИ „Иван Илиев“ премина при изключително голям интерес. Единадесетте участника в клуба с ръководител г-жа Захаринка Владимирова са включени в Регистъра на доброволците като партньори за работа в целеви групи, които получават услуги от община Благоевград – Дневните центрове за деца и възрастни с увреждания, Дома за стари хора, Центъра за настаняване от семеен тип, Дома за деца лишени от родителски грижи.


 • Клуб „Млад ексkурзовод – предприемач“ 

     ​Клуб „Млад екскурзовод – предприемач“ е създаден през месец февруари 2012 г. с ръководители г-жа Я. Стоянова и г-жа Ил. Кадурина. Неговата цел е учениците да разширят и задълбочат знанията си за културно-историческите забележителности на регион Благоевград; да се запознаят с основните характеристики на професията „Екскурзовод“ като приложат знанията си в създаване на туристическа агенция. Учениците от клуба създадоха туристическа агенция „ТИА- тур“ и влизат много успешно в ролите на екскурзоводи. Посетили сме и ще посещаваме различни туристически дестинации. 

     Първата ни представителна изява за тази учебна година бе в гр. Мелник и Роженски манастир на 02.03.2013г. Нивото на подготовка и изява отново беше на много високо ниво. Целият ден беше съчетание на полезното с приятното и изпълнен с позитивизъм и много усмивки.         снимки


 • Клуб „Счетоводство и комуникационни технологии“ 
На 06 февруари 2013 г. се проведе представителна изява на клуб „Счетоводство и комуникационни технологии“ с ръководители г-жа Богдана Костадинова и г-жа Йорданка Стамберова.
В клуба участват ученици от 11 а клас, специалност „Банково дело“ и 11 г клас, специалност „Оперативно счетоводство“.
На изявата присъстваха г-жа Ася Бояджиева – директор, г-жа Гергана Деренцева – пом. директор УВД, г-жа Венета Нединска – гл. счетоводител, преподаватели и ученици.
Членовете на клуба проведоха семинар на тема: „Новости в счетоводството за 2013 година“, разясниха и различни казуси от практическата счетоводна работа.
В края на семинара всеки от присъстващите получи сертификат за участие, материали за новостите в счетоводството през 2013 г. и календар с почивните и работни дни през 2013 г.


Представителна изява на студио “ФотоГрафика” по проект “Успех” – виж


КЛУБ „КРАЕЗНАНИЕ“

към ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград е финансиран по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”.

Клуб „Краезнание” цели да  удовлетвори специфичните интереси и потребности на учениците, насочени към географското познание: запознаване с природните забележителности, традициите и бита на населението, възникването и формирането на селищата, развитието на стопанските отрасли в Родния край.

Основни цели:

Да формира географската култура (знания, умения, компетентности и модели на поведение) на учениците на по-високо равнище чрез:

  • разширяване, систематизиране  и задълбочаване на географските знания за Родния край;
  • усъвършенстване на уменията за проучване на краеведческа литература и анализиране на документи;
  • самостоятелно получаване и обработване на информация;
  • приложение на географските знания, умения и компетентности в нова ситуация;
  • обучение, свързано с устойчивото развитие на природата и стопанството в Родния край;
 • изработване на материали с географска тематика, чрез използване на ИКТ.

Представителна изява


Студио ФотоГрафикавиж 


Учебна 2011/2012 година

Секции “Счетоводство на едноличния търговец“ – втора изява

На 18,06,2012 г. в ПГИ”Иван Илиев”- Благоевград   приключиха работата си  двете секции “Счетоводство на едноличния търговец.” към извънкласна дейност „Предприемачество”

по проект  „УСПЕХ”,

           / Училище за себеутвърждаване и подготовка към                                      европейски хоризонти/

по бюджетна линия „Да направим училището привлекателно                                    за младите хора” – ОПРЧР

    Проекта се администрира от Дирекция ”Достъп до образование и подкрепа на развитието” – МОМН и предоставя финансиране на извънкласни дейности,с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците.

   Целевата група обхвана 21 ученика от 11 г, 11 в  и 11 а клас , специалност “Оперативно счетоводство“ и „Банково дело” В него амбициозните  ученици  изучиха тънкостите на счетоводната работа в областта на малкия и среден бизнес. За тях това беше едно ново преживяване, натрупване на професионален опит и полезни контакти

            Чрез получените знания за същността на едностранното счетоводство, отчитане на дейността на едноличния търговец в счетоводни книги, данъчно и социално облагане на ЕТ, счетоводни стандарти за малкия и дребен бизнес –  учениците повишиха мотивацията си за учене, възможността за личностна изява и  засилиха интереса към избраната от тях специалност в нашето училище.

    На 18,06, 2012 г.  се проведе втората от общо двете заложени в програмата  представителни изяви на двете секции по „Счетоводство на едноличния търговец. Учениците се представиха блестящо на проведената викторина, включваща въпроси от изучаваните теми и представиха пред ръководството на гимназията и гостите своите умения да отчитат дейността фирмите на едноличните търговци. От името на ръководството на гимназията учениците получиха грамоти за участието си проекта за 2011/2012 учебна година.

 Ръководители на секциите „Счетоводство на едноличния търговец“

 Лиляна Ценкина и Наташа Манова


Презентацията е изготвена от учениците в Академия Edutainment

 • Академия Edutainment

В Академията участват 7 ученици от 9 клас.

Те създават занимателни образователни игри с програмата Microsoft PowerPoint.

Целта на Академията е учениците, да получат знания и умения за:

 • обработка на графични изображения;
 • създаване на авторски дизайн на презентация;
 • запознаване и програмиране с езика Visual Basic for Aplication.

 • Секции “Счетоводство на едноличния търговец“ – повече >>


 • Секция Физика – ателие „Кинотехника“