„Химията в практиката и в живота“

Учебната 2017/2018 година

Група по интереси
Ръководител – ДУШКА СТАНКОВСКА:

Занятията на групата по интереси са насочени към формиране и надграждане на умения за подкрепа на устойчивото развитие и здравословен начин на живот – оценяване на проблеми, свързани с въздействието на веществата и химичните процеси върху здравето на човека и околната среда; формиране на критично отношение към замърсяването на околната среда; осъзнаване на необходимостта от разумно използване на природните ресурси и рециклиране на отпадъците; формиране на нагласа за природо-съобразен начин на живот; осъзнаване на личната отговорност за опазване на собственото здраве и природна среда. Наред с това се цели учениците да се запознаят с практическото приложение на науката химия в реална работна и лабораторна среда, да се надградят теоретичните им знания по предмета, да се формират и надградят уменията за установяване на причинно – следствени връзки между теория и практика, на социални и граждански компетентности, на инициативност и предприемчивост.


ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ


Посещения на лаборатории

На 21.03., учениците от клуб „Химията в практиката и в живота“, посетиха лабораториите в Регионалната здравна инспекция – Благоевград.


На 14.03., учениците от клуб „Химията в практиката и в живота“, посетиха лабораториите в Регионалната инспекция по околна среда и водите – Благоевград, където се запознаха с тяхната дейност и наблюдаваха на практика как се осъществяват анализите за определяне на състава и качеството на водите, почвите и въздуха на територията на гр. Благоевград.


На 7.03 учениците от клуб „Химията в практиката и в живота“ посетиха Пивоварна Бл-д, където разгледаха завода и лабораториите, където се осъществява контрола на целия технологичен процес за производство на бира.


На 28.02.2018 г., учениците от клуб „Химията в практиката и в живота“ посетиха лабораториите в катедра „Химия“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр.Благоевград. Разгледаха лабораториите, наблюдаваха интересни експерименти, запознаха се със специалностити и влязоха в ролята на малки химици и с помощта на реактиви и пособия се потопиха в науката химия.


Представителна изява

На 01 февруари 2018 г. в кабинета по химия на Професионална гимназия по икономика «Иван Илиев» – Благоевград, се проведе Първата представителна изява на учениците от клуб „Химията в практиката и в живота“ на тема „Да бъдем отговорни за околната среда“. Първата цел на това мероприятие бе учениците да представят информация за основните източници на замърсяване, замърсителите и последиците от замърсяването на околната среда (въздух, почва и вода), което направиха с изготвени презентации.
Презентации:

Втората цел бе участниците в клуба да предадат на присъстващите следното послание – необходимо е всички да бъдем отговорни за чистотата на въздуха, почвата и водата и да дадем своя личен принос за опазването на околната среда. С оглед постигането на тези цел бяха подготвени табла, брошури и послания за всеки гост на изявата.
От поканените гости на мероприятието присъстваха: госпожа Ася Бояджиева-Пенкова – директор на училището, госпожа Гергана Деренцева – заместник-директор, госпожа Елеонора Чолакова – учител по физика и астрономия, госпожа Галина Юнакова – учител по биология и здравно образование, г-жа Антоанета Величкова – учител по математика и ученици от VIII, IX и X клас.
Информация и снимки от представителната изява са публикувани в сайта на училището.