„Слово, традиция, изкуство“

Учебната 2017/2018 година

Група по интереси
Ръководител  – МАРГАРИТА ИЛИЕВА:

Заниманията в тази група са подчинени на следните цели:
• Изграждане, развиване и възпитаване на позитивно отношение към българското слово, традиция, изкуство;
• Обогатяване на знанията и представите на учениците за българската литература, българската история, бит и културна идентичност;
• Овладяване на изкуството на словото и неговата сила да поучава и убеждава;
• Осъзнаване на традицията като съвкупност от ценности, умения и практики, отразяващи същностите характеристики на обществото ни и които го съхраняват във времето, предавайки ги от поколение на поколение;
• Формиране на художествено-естетическо и нравствено възпитание; формиране на умения за работа в екип, комуникативност, социализация.

Представителна изява

 


Поетично-танцовият спектакъл «Мой роден край» има за цел да пробуди патриотични чувства и да засили националното самосъзнание главно на ученическата аудитория като акцентира върху историческото минало на България, силата на традицията, съхранила ни като нация през вековете. Всичко това се постига чрез магияга на художественото словото и танца като изкуство. В мероприятието участваха учениците от групата по интереси «Слово, традиция, изкуство» (X, XI и  XII класове). Спектакълът бе представен на 23 ноември 2017 г. в зала „Пейо Яворов“ – Благоевград, пред ученици, учители и служители на ПГИ „Иван Илиев“ по повод Патронния празник на училището. На тържеството присъстваха и родители, не само на участниците, но и на останалите настоящи и завършили вече обучението си в гимназията ученици. От поканените официални гости присъстваха: госпожа Симона Митова – Началник отдел „Образование“ в Община Благоевград; господин Илиян Георгиев – директор на НОИ – Благоевград; госпожа Красимира Хаджикосева – Търговско-промишлена палата – Благоевград; доцент Николай Цанков – преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград; представителите на СБУ, КНСБ, КТ „Подкрепа“, Обществения съвет към ПГИ, Училищното настоятелство към ПГИ; председателят и членовете на Съвета за обществен мониторинг по проект „Твоят час“.
Дейността на групата по интереси „Слово, традиция, изкуство“ бе отразена и от местните медии. На 20 ноември 2017 г. част от участниците, техният ръководител и председателят на Съвета за обществен мониторинг участваха в предаването на Радио Благоевград „Открити карти“, водено от журналиста – госпожа Силвия Домозетска. На 22 ноември 2017 г. екип на БНТ 2 засне моменти от генералната репетиция на групата и взе интервю от ръководителя и участниците. Репортажът бе излъчен на 23 ноември 2017 г. в сутрешния блок. Журналистът от вестник „Струма“ – госпожа Станислава Далева, подготви статия за дейността на групата и първата й представителна изява, която излезе в брой 279 на 30 ноември 2017 г.
В хода на подготовката и реализирането на тази представителна изява, родителите на участниците взеха активно участие като се включиха в: ушиването на костюми; заснемането на спектакъла; подготовката на сцената; участие в занятията.