„Офис – специалист“

Учебната 2017/2018 година

Група по интереси
Ръководител  – ЕКАТЕРИНА БОНЕВА-ДАМЯНОВА


Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ е едно от най-предпочитаните учебни заведения от ученици и родители в Благоевград и областта. В училището има традиции да се работи с талантливи и изявени деца и да се участва в различни национални форуми. Със своите постижения и ентусиазъм за работа учениците ни доказаха, че информационните технологии могат и трябва да се използват за обогатяване на учебния процес, както и че ние, преподавателите, трябва да им подадем ръка, за да извървим заедно пътя към успеха. Получаването на сертифициране от Microsoft е прекрасен начин, по който учениците се включват в работната сила в сферата на ИТ с доказани технически умения. Изпитите за сертифициране доста надхвърлят обикновеното изпитване за познания за продукта. На изпитваните ученици се представят ситуации, в които те трябва да прилагат своите познания, да анализират технически решения, да разрешават проблеми и да вземат решения. За явяване на тези изпити изискванията и критериите са много високи и затова смятам, че участието на учениците в клуб Office Specialist – MS Excel 2016 в този проект ще им позволи да постигнат желани резултати и да валидират своите умения относно продукта MS Excel 2016.

Представителна изява – 2

Представителната изява – Статистическа обработка на данни с МS Excel 2016 има за цел да се направят тренировъчни сесии с учениците от групата, като се решават проекти по формата на изпита за сертифициране – Microsoft Office Specialist Ms Excel 2016. В хода на състезанието се решиха три проекта, като всеки проект включваше 7 задачи.
В представителната изява се проведе под формата на състезание. Учениците от групата по интереси „Офис специалист“ изпълняваха различни роли – състезатели, жури, асистенти. Сформираха се 3 отбора – на случаен принцип. Всеки отбор се състоеше от трима състезатели. Трима ученици от групата изпълняваха роля на жури, което оценяваше решението на проектите. Критериите при оценяване бяха – вярно решение на задачите, аргументирана защита на представеното решение и сигурност при решение на задачите.
Състезанието се проведе в три етапа (три тренировъчни сесии). Във всеки етап състезателите решаваха по един проект. Всеки отбор имаше време от 5 минути да коментира екипно решението на задачите от проекта. Отборът пръв готов с решението, получаваше възможности да представи пред журито, публиката и останалите състезатели своето решение. Предложените решения бяха коментирани от журито, състезателите от конкурентните отбори и публиката, след което оценени. Като всяко едно състезание, имаше победители и награди за учениците показали най-добри знания и компетенции.
Използването на игрови метод – състезание, повиши мотивацията на учениците, стимулира познавателната им активност, повиши тяхното усещане за самоконтрол, оценка и самооценка. Не на последно място, учениците показаха умения за работа в екип.
На представителната изява присъстваха директорът на ПГИ – г-жа Ася Бояджиева – Пенкова и учители от гимназията, проявили интерес към представителната изява – г-жа Анелия Бачева – учител по информатика и информационни технологии, г-жа Йордана Стамберова – Стоянова – старши учител по счетоводство, г-жа Антоанета Величкова – Цонева – старши учител по математика.

Представителна изява – 1

Използване на дигитална тетрадка в образователния процес има за цел да запознае учителите от Професионална гимназия по икономика Иван Илиев“ с възможностите на приложението OneNote Class Notebook – част от Office 365, чрез което може да се създадат дигитални тетрадки по различни учебни предмети. Приложението OneNote Class Notebook отговаря на нуждите на всеки един учител, що се касае до бърза и качествена комуникация с неговите ученици от разстояние, една изключителна придобивка, чрез която той може да създаде лично работно пространство на всеки свой ученик. Обучението в групата по интереси „Офис специалист“  се осъществява изцяло използвайки това приложение.
В представителната изява учениците от групата по интереси „Офис специалист“ изпълняваха ролята на наставници на гостите – учители от гимназията. Изпълнявайки самостоятелни и екипни задания, те демонстрираха възможностите на трите основни секции в дигиталната тетрадка, всяка от които със собствени уникални разрешения:
–          секцията Collaboration Space е видима за учителя и учениците, която позволява редактиране на съдържанието и, както от учителя, така и от учениците. В тази секция учениците, заедно с гостите на представителната изява работиха в екип – решавайки екипни задания; анализирайки решенията на заданията на другите екипи и коригирайки допуснати грешки и неточности.
–          секцията Content Library позволява на учителя да публикува и редактира съдържание, но учениците могат само да разглеждат или копират съдържанието от нея. Ръководителя на групата демонстрира публикуване на съдържание.
–          секцията Student Notebooks предоставя лично пространство за всеки ученик – лична дигитална тетрадка, в която да работи. Тук учениците заедно с гостите изпълняваха самостоятелни задания, който след това бяха оценени от ръководителя на групата.
На представителната изява присъстваха учители от гимназията, проявили интерес към това приложение.