Клуб „IT Специалист“

Ръководител Екатерина Бонева – Дамянова

  • ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА:  В резултат на бурното развитие на информационните технологии в световен мащаб се променят редица човешки дейности. Днес комуникациите, обучението, управлението на бизнеса и редица други сфери са тясно свързани с използването на компютърните системи. Всичко това води до необходимостта добре да се познават начините за обработка и съхранение на данни. Необходимо е учениците от специалност „Икономическа информатика“ да придобият реална представа за начините, по които компютърът съхранява, обработва и представя информацията с помощта на програмните езици. В часовете вниманието е насочено към практическото приложение на получените знания с цел тези знания да се повишат до нивото на умения за решаване на конкретни практически проблеми. Като допълнение, учениците от клуба ще бъдат подготвени и за явяване на изпит за придобиване на сертификат Microsoft Office Specialist Excel 2016. Изпит, който се провежда в оторизиран тестинг център на Certiport за Microsoft сертификация.

ЦЕЛИ:

  • Учениците да се запознаят с поредица от класически алгоритми и да ги прилагат за решаването на конкретни проблеми;
  • Учениците да придобият знания и компетенции за стилно оформяне  (като ползват различни техники – меню, прозорци, панели) на интерфейса на  своите програми;
  • Учениците да придобият практически умения за изграждане на потребителски информационни системи;
  • Успешно полагане на изпит за придобиване на сертификат Microsoft Office Specialist Excel 2016.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • Ученикът да умее да описва правилно логическата последователност на елементарните действия от алгоритъм;
  • Ученикът да умее да съставя програми на език за програмиране, реализиращи прости алгоритми за обработка на данни
  • Успешно сертифициране на ученици – Microsoft Office Specialist Excel 2016

Дейности на клуба

Представителна изява

На 01.06.2023 г. от 14:00 часа участниците от клуба занимания по интереси „IT специалист“, под ръководството на г-жа Екатерина Бонева – Дамянова, проведоха представителната си изява.
Представителната изява беше разделена на две части.
В първата част учениците разказаха на присъстващите за стъпките, през които са преминали с цел запознаване с обектно ориентирания език за програмиране Visual Basic.Net. Демонстрираха разработени от тях софтуерни приложения, като описваха функционалност на всяко едно от приложенията и необходмите контроли за реализирането му.
Бяха демострирани 13 приложения:
– калкулатор – разход на бензин;
– намиране на обем на куб и сфера;
– калкулатор за обем на паралелепипед и пирамида;
– изчисление лице на окръжност и обем на конус;
– релизиран тест по информационни технологии и тест за програмисти;
– калкулатр – осигуровки, които работник дължи на държавата;
– калкулатор – цена на пица в зависимост от нейния размер и съставки и др.
Илиян Манов представи своя проект, разработен с езика за програмиране Visual Basic.Net, на тема Психометрични и IQ тестове, с който участва в Състезанието по информационни технологии за кандидат-студенти, организирано от Природо-математическия факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“.
Във втората част на представителната изява аудиторията, състояща се от учителите Душка Станковска, Анелия Бачева, Магдалена Божинова, заместник-директорите по учебната дейност Нина Стоицова и Йордана Стамберова-Стоянова имаха възможност да се запознаят с подготовката, която е реализирана в клуба за явяване на изпита за сертификация – Ms Office Specialist Excel 2016 и сценария на протичане на самия изпит.
В края на представителната изява г-жа Бонева – Дамянова благодари на всички участници в клуба за това, че приеха предизвикателството, което тя им постави в началото на учебната година, за отговорното и съвестно отношение към дейностите на клуба и връчи на всеки участник удостоверение за успешно преминат курс на обучение: Програмиране с Visula Basic.Net с продължителност 42 учебни часа, подписано и от директора на училището – г-жа Ася Бояджиева-Пенкова. Удостоверение, което ще обогати професионалното портфолио на всеки един от тях.


Успешно сертифицирани ученици по програмата Microsoft Office Specialist на ученици от ПГИ „Иван Илиев“

За поредна година десет ученици, от специалност „Икономическа информатика“, на ПГИ „Иван Илиев“ положиха успешно сертификационен изпит пред световния гигант Майкрософт и заслужиха името „Майкрософт офис специалист“. Те избраха да защитят знанията си на Excel 2016 – програма, за която имат изградена стабилна основа от часовете по учебните предмети „Приложни програми с общо предназначение“ и „Икономическа информатика“.
Сертифицирането от Microsoft е едно от най-престижните признания в промишлеността, дадено от най-взискателните специалисти, тъй като набляга на техническите познания и на реално придобития опит. Изпитът се провежда на английски език и съдържа 35 практически казуса, които трябва да се решат в рамките на 50 минути.
Тази учебна година учениците извършиха усилена подготовка за изпита под ръководството на г-жа Екатерина Бонева – Дамянова участвайки в клуб занимания по интереси „IT специалист“ и трудът им се увенча с успех. Така Муска Сабри Еланчев, Ангела Христова Грозданова, Кадир Юсеин Язаджи, Кристияна Леонидова Йорданова, Здравко Георгиев Самарджийски от X г клас и Стилян Димитров Христов, Любомир Петров Пълев, Георги Георгиев Братков, Илиян Георгиев Манов, Петър Борисов Димов от XI г клас, вече имат още един голям плюс към своето професионално портфолио – признати в цял свят сертификати Microsoft Office Specialist.
Директорът на училището г-жа Ася Бояджиева – Пенкова лично връчи сертификатите на гимназистите.


В ПГИ „Иван Илиев“ на 07.02.2023 г. бе отбелязан Международният ден за безопасен интернет с  инициативи, организирани от учениците от клуб „IT специалист“ – специалност „Икономическа информатика“

От 2004 г. по инициатива на Европейската комисия Международният ден за безопасен интернет се отбелязва всяка година през месец февруари. Денят призовава всички заинтересовани страни да се обединят, за да направят интернет по-безопасно и по-добро място за всички, особено за децата и младите хора. Информационният ден  включваше разпространяване на флаери с основните правила за сигурност и безопасност в интернет, които се раздаваха на учениците в училище:

Учениците от клуба разработиха мултимедиен клип на тема: „Да бъдем добри онлайн“ и го представиха в час на класа пред всички ученици от училище.


Преподавател от ЮЗУ „Неофит Рилски“ изнесе лекция пред наши ученици

На 05.01.2023 г. от 13:30 часа в ПГИ „Иван Илиев“ д-р Иво Дамянов – преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“, изнесе лекция пред учениците от клуб “IT специалист“ на тема: „Разработване на компютърни игри“.

Преди лекцията д-р Дамянов в неформална дискусия отговаряше на въпроси на учениците, свързани с професиите в сферата на информационните и комуникационните технологии, запозна ги с това какво се очаква да знае един програмист, разясни им колко важна е екипната работа при създаване на софтуер.

По време на лекцията бяха демонстрирани отделните стъпки при създаването на една компютърна игра. При реализирането им се изискваше учениците да приложат своите знания не само по програмиране, но и по математика и физика.

Интерес по темата и уважение към гостуващия лектор засвидетелства чрез присъствието си г-жа Анелия Бачева – учител по математика в ПГИ „Иван Илиев“.

В края на срещата на учениците беше зададена самостоятелна задача – да доразвият така започнатия проект, като техните решения ще бъдат дискутирани на следваща публична лекция с преподавателя от ЮЗУ „Неофит Рилски“.