Клуб „Химията около нас“

Ръководител Душка Станковска

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА:  

Занятията на групата за дейности по интереси в клуб „Химията около нас“ са насочени към формиране и надграждане на умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот – оценяване на проблеми, свързани с въздействието на веществата и химичните процеси върху здравето на човека и околната среда; формиране на критично отношение към замърсяването на околната среда; осъзнаване на необходимостта от разумно използване на природните ресурси и рециклиране на отпадъците; формиране на нагласа за природосъобразен начин на живот; осъзнаване на личната отговорност за опазване на собственото здраве и природна среда.

Заниманията в групата по интереси „Химията около нас“, целят още да запознаят учениците с практическото приложение на науката химия в реална работна и лабораторна среда, да  надградят теоретичните им знания по предмета, да формират и надградят уменията за установяване на причинно – следствени връзки между теория и практика, на социални и граждански компетентности, на инициативност и предприемчивост.

Допълнителната работа в този клуб ще осмисли и организира свободното време на учениците и ще създаде условия за физическо, интелектуално и личностното им развитие, ще формира отношения към собственото здраве, към околните и към  средата, която ни заобикаля.

Занятията ще се провеждат в неформална среда с приобщаване на родителите и по-големи възможности за активно включване на елементи на изследователския и на проблемния подход при организация на учебния процес.

ЦЕЛИ:

 • Развиване на уменията за учене, компетентности и творчески способности на учениците в областта на приложната химия, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 • Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 • Повишаване на образователните постижения на учениците по предмета химия и ООС в задължителната им подготовка;
 • Включване на ученици във форма на неформално учене, което превръща  училището в по-привлекателно място за учениците, изгражда по-голяма увереност в собствените им сили, насърчава бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 • Създаване на условия за участие на училищната общност и на родителите/близките на учениците в дейностите на училището;
 • Интерактивно учене чрез действия, занимания и преживяване в реална лабораторна, естествена природна и културна среда.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Получени знания (факти, представи, понятия, закономерности) свързани с практическото приложение и значение на науката химия в различни области на живота и различни области на производствената практика;
 • Придобити  умения за планиране и провеждане на експеримент в реална работна среда, анализ и синтез, работа по образец, работа в екип. Учениците свързват теорията с практиката;
 • Придобити отношения за собственото здраве и здравето на околните;
 • Стимулиране на творческия потенциал на учащите;
 • Повишаване на екологичната култура на учениците;
 • Способност за вземане на ефективни решения, реално и целесъобразно използване на получените знания при общуване и решаване на проблеми, т.е. включване на знанията в жизнената практика;
 • Изграждане на система от личностно и обществено значими и ценни убеждения, позиции, отношения и качества, които определят активна жизнена позиция и поведение на личността към явления и събития от действителността.