Клуб „Счетоводство и комуникационни технологии“

Ръководител Гергана Балтова

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА: Подпомагане учениците при разработването на дипломен проект за придобиване на професионална квалификация.

ЦЕЛИ:

  • Да формира у учениците умения за търсене и подбор на информация;
  • Да усъвършенства уменията за работа с нормативни документи и тяхното прилагане;
  • Самостоятелна работа за анализ и разрешаване на конкретни проблеми.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • Прилагане на теоритични знания в практика;
  • Усвояване на счетоводна терминология;
  • Умения за презентиране и защита на дипломния проект;
  • Успешно взет Държавен изпит.

Представителна изява на участниците в клуб „Счетоводство и комуникационни технологии“

На 28.04.2023 г. от 14:00 часа участниците от клуба занимания по интереси „Счетоводство и комуникационни технологии“, под ръководството на г-жа Гергана Балтова, проведоха представителната си изява.

Групата ученици от ХІІ в клас, след проведените допълнителни часове като занимания в клуба, изградиха умения за търсене и подбор на информация, за работа с нормативни документи и прилагането им в практиката. На представителната изява учениците показаха умения за презентиране и защита на дипломните си проекти пред присъстващите учители – Георги Манов, Цветелина Узунова и Нина Василкьова и техни съученици.

По време на публичната изява гостите можеха да разгледат готовите дипломни проекти – част теория на учениците от клуба, както и да задават и допълнителни въпроси по темите.