Клуб „Свят без граници“

Ръководител: Надя Милушева – старши учител по английски език

Реализацията на младите хора в нашия високо технологичен и динамичен век е свързана с владеенето на чужди езици. Последното води до обогатяване на общата култура, изграждане на подходящи модели на социално поведение в ситуации на междукултурно общуване, до постепенното изграждане на един езиков свят без граници.

ЦЕЛИ: Учениците да:

  • Усъвършенстват познанията си по английски език чрез използване на иновативни методи на работа;
  • Повишат творческите си умения и културната си осведоменост;
  • Постигнат комуникативна компетентност като надградят знанията си и проявят творчество чрез използване на ИКТ и онлайн ресурси;
  • Повишат познанията си по английски език в областта на икономическите дисциплини, които изучават, с оглед формиране на умения за стратегическо мислене и иновативни решения в бързо променящия се свят.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Учениците да:

  • Повишат нивото на ключовите си компетенции по английски език;
  • Прилагат говоренето на разговорен английски език;
  • Могат сами да си поставят цели и намират пътища за тяхното постигане ;
  • Придобият умения не само свободно да говорят, но и да мислят на английски език;