Клуб „Перото“

Ръководител: Галина Борисова – учител по български език и литература

Обучението по български език и литература, като част от хуманитарните дисциплини, изучавани в училище, предлага на учениците стройна система от морални ценности, които изграждат личности, знаещи, можещи, уверени. Ние,  учителите, сме тези, които трябва да споделяме своите принципи и убеждения с учениците си, но без да ги налагаме или да настояваме учениците да се съгласяват с тях. Понякога тези ценности могат да се използват не като лични идеали, а като средства за постигане на по-високи цели. Учениците трябва да могат сами да изберат към кои ценности да се придържат, докато  израстват като личности. А ние трябва да се стремим да ги подтикваме да бъдат любознателни през целия си живот, да мислят критично – за себе си и за света.  Защото „Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален“ (Плутарх).
Занятията ще се провеждат в учебна среда с активното участие на учениците, като ще се използват различни методи – лекции, беседи, дискусии, различни интерактивни методи на обучение.

ЦЕЛИ:

 • Да разширява и допълва знанията, уменията и отношенията, свързани със системата на съвременния български книжовен език и с изграждането на комуникативните компетентности на учениците, а именно по отношение на:
  – усъвършенстване на умения за търсене, извличане, обработване и използване на информация от различни информационни източници за решаване на комуникативна задача и развиване на умения за възприемане, анализ и редактиране на текст.
  – усъвършенстване уменията си за  прилагане на книжовните езикови норми на съвременния български книжовен език.
  – развиване на умения за публично изказване по граждански проблем, както и на умения за създаване на аргументативен текст – есе по граждански проблем; усъвършенстването на уменията за изграждане на есе по морален проблем.
 • Да разширява и допълва овладените знания и придобитите умения в класовете от първия гимназиален етап, свързани с различни културни епохи, като цели овладяване на компетентности по отношение на българската литература и проявленията на различни литературни направления в нея, развива уменията за тълкуване на литературен текст съобразно жанровите и културноисторическите му характеристики, а именно по отношение на:
  – с овладяването на знания за светогледните идеи, характерни за българската литература, както и със съотнасянето на интерпретирани в текстове от изучаваните периоди отношения с личния опит на ученика, а също с познаването на отношенията автор – текст – читател и с умението за оценяване начини на въздействие на текст. Умения за тълкуване на различни като период на създаване и жанр текстове.
  – умения за създаване и възприемане на реч (есе, резюме) както откъм смисловата й, така и откъм действената й страна, а също и с уменията за езиково посредничество и с интерактивните умения на ученика за културно изразяване и творчество, с развиване на неговите изследователските умения и творческо въображение.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Успешното представяне на националното външно оценяване по български език и литература в края на 10 клас. Успешно представяне на олимпиади, състезания и  конкурси.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Изявено желание от страната на учениците и техните родители за занимания в клуба.


Благоевградски ученици се запознаха с радиото отвътрепрочети


Представителна изява:

Обучението по български език и литература, като част от хуманитарните дисциплини, изучавани в училище, предлага на учениците стройна система от морални ценности, които изграждат личности, знаещи, можещи, уверени. Ние,  учителите, сме тези, които трябва да споделяме своите принципи и убеждения с учениците си, но без да ги налагаме или да настояваме учениците да се съгласяват с тях. Понякога тези ценности могат да се използват не като лични идеали, а като средства за постигане на по-високи цели. Учениците трябва да могат сами да изберат към кои ценности да се придържат, докато  израстват като личности. А ние трябва да се стремим да ги подтикваме да бъдат любознателни през целия си живот, да мислят критично – за себе си и за света.  Защото „ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален“ (Плутарх).

На 27.05.2020 г. се проведе представителна изява на клуб  „Перото“  с ръководител Галина Борисова, учител по български език и литература.  Участниците в клуба, ученици от Х а и Х г клас, показаха висока езикова култура чрез демостративно решаване на тест, включващ въпроси, свързани с нормите на книжовния български език. Представиха и свои текстове – есета и стихотворения.

Представителна презентация на някои от дейностите на клуба