Клуб „Млад журналист“

Ръководител: Гергана Атанасова – старши учител по български език и литература

Групата включва ученици от XII клас, които имат приоритет към литературните занимания и се отличават с обществена ангажираност. Журналистическата дейност, макар и на училищно ниво, е свързана с осъществяване на междуличностни контакти и междупредметни връзки, с прилагане на практика на всички функционални стилове на речта, предполага по-активна комуникация и развиване на речевите способности в различни сфери.

ЦЕЛИ: Учениците да:

  • повишат комуникативните си умения при практическите занимания, изискващи разнообразни контакти;
  • прилагат езиковите норми с оглед на различни речеви практики и функционалните стилове на речта;
  • проявят активна гражданска позиция и креативно мислене по отношение на актуални обществени проблеми, отразявани в журналистическата дейност;

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Учениците да:

  • Демонстрират изградени практически умения в езиковата комуникация в различни сфери на живота и владеят функционалните стилове на речта;
  • Покажат обществено съзнание и позиция при възникване на житейски казуси и креативно мислене при тяхното решаване;
  • Усъвършенстват уменията за работа в екип, за открояване на актуални и значими проблеми;
  • Повишат своята езикова и литературна компетентност в създаването на устни и писмени текстове.

Представителна изява:

Представителната изява се проведе на 09.05.2019 година. Учениците участващи в клуба издадоха вестник – тук.