Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация

 1. Наименование на административната услуга: Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.
 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Чл. 40  от Закона за професионалното образование и обучение.
 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Директорът на институцията.
 4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи: Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:
  • Удостоверения  за  валидиране  на  професионална  квалификация  по  част  от  професия се издават на всички обучаеми след успешно положен изпит за придобиване на квалификация  по  част  от  професия.
  • Свидетелства за валидиране на степен на професионална квалификация се издават на всички обучаеми  след успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
  • Удостоверения  за  валидиране  на  професионална  квалификация  по  част  от  професия и Свидетелства за валидиране на степен на професионална квалификация се издават на бланка и се подпечатват в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8.
  • Удостоверения  за  валидиране  на  професионална  квалификация  по  част  от  професия и Свидетелства за валидиране на степен на професионална квалификация се регистрират в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.
  • След регистрирането Удостоверенията за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелствата за валидиране на степен на професионална квалификация се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация.
 5. Начини на заявяване на услугата: Процедурите  по  валидиране  се  организират  след  подадено  от  лицето  заявление по образец до директора.
 6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: Услугата не се предоставя по електронен път.
 7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно.
 8. Такси или цени: За  всяка  процедура  от валидирането на професионална квалификация се  разработват  план‐сметки.
  В план‐сметките се включват всички преки и непреки разходи на институцията.
  План‐сметките се утвърждават от директора.
  Сумите за разходите, направени от институциите за установяване, документиране, оценяване и признаване на опита на лицата, както и за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация, не могат да надвишават действителния размер на разходите.
 9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Регионално управление на образованието; Националната агенция за професионално образование и обучение; Министерството на образованието и науката.
 10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Отказът за издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професията и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация се обжалва по реда на АПК пред Административния съд.
 11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: pgi@pgiblg.com
 12. Начини на получаване на резултата от услугата: Лично/чрез упълномощено лице.
ФОРМУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ВЪВ ВАЛИДИРАНЕизтегли