Еразъм+ КД 1 – 2022, сектор „Училищно образование“

Работна програма на проект „Заедно в класната стая на 21 век“, по програма Еразъм+, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“ – повече


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми учители, седем от Вас (и до трима като резерви) имат възможността да участват в проект 2022-1-BG01-KA122-SCH-000069234, „Заедно в класната стая на 21. век“, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“.

Необходимите документи за желаещите да кандидатстват за включване в работата по проекта са: заявление, мотивационно писмо, езиков паспорт за самооценка (EUROPASS) и/или сертификати, при наличие на такива, за владеене на английски език на минимум ниво В1.

Срокът за подаване на документи и представяне на материалите е до 24.10.2022 г.

Подборът ще се осъществи по следните критерии:

КАЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ:

1. Да показват желание и умение за работа в областта на практическата подготовка на учениците.

2. Да притежават добри комуникативни способности.

3. Да умеят да работят в екип.

4. Отговорно и качествено да извършват възложената работа.

5. Да проявяват гъвкавост и се адаптират към различни ситуации.

КОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ:

1. Участие в разработването на проектното предложение „Заедно в класната стая на 21. век“– 25 точки.

2. Мотивационно писмо за участие в проекта, в което да са изложени конкретни предложения за използване на придобития нов опит в бъдещата работа на кандидата с цел осигуряване устойчивостта на проекта – 25 точки.

3. Използване на информационни технологии, интерактивни методи и дигитални компетенции в своята работа – 25 точки.

4. Ниво на владеене на английски език – минимум (ниво В1) /представяне на езиков паспорт за самооценка и/или сертификати, при наличие на такива/ – 25 точки.