Достъп до обществена информация

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация /Обн., ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 5 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г./

В чл. 2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”
Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа в канцеларията на ПГИ „Иван Илиев“ на адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Ален мак“, ул. „Борис Ангелушев“, втори етаж
Tелефон за връзка: 073/88-52-95 или 0893387503
Заявления (подписани и сканирани) могат да се подават и на електронен адрес: pgi@pgiblg.com
Заявление за достъп до обществената информация можете да изтеглите от – тук.
Правила за достъп до обществена информация – тук

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.
На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществената информация нареждам:
I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя:
1. Дискета – един брой – 0,50 лв.;
2. CD – един брой – 0,50 лв.;
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
4. Разпечатване – една страница (А4) – 0,12 лв.;
5. Ксерокопие – една страница (А4) – 0,09 лв.;
6. Факс – една страница (А4) – 0,60 лв.;
7. Видеокасета – 1 бр. – 3.25 лв.;
8. Аудиокасета – 1 бр. – 1,15 лв.;
9. Писмена справка – една страница (А4) – 1,59 лв.;
II. Стойностите по т. I не включват ДДС.
Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой или по банков път по сметка на учебното заведение.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG66 UNCR 7527 3150 5220 01
BIC: UNCRBGSF