Валидиране

Какво е валидирането?

Валидирането е процес, при който лица, които притежават знания и умения да изпълняват дадена професия или част от нея, но нямат документ, който да докаже това, могат да получат такъв документ.

В ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград можете да валидирате:
трета степен на професионална квалификация по специалността „Банково дело“;
– трета степен на професионална квалификация по специалността „Оперативно счетоводство“;
– трета степен на професионална квалификация по специалността „Бизнес администрация“;
– трета степен на професионална квалификация по специалността „Икономическа информатика“;
– трета степен на професионална квалификация по специалността „Икономика и мениджмънт“;

Какви са възможните ползи за лицата-бенефициенти:
– Запазвате работата си, която сте се притеснявали да не загубите, защото нямате нужния документ.
– Започвате работа/преназначен сте на базата на документа, който показва, че имате знания и умения по дадената професия.

Какво се заплаща?
Кандидатът за валидиране не заплаща нищо, ако успешно издържи насрочените изпити.
Ако валидирането е неуспешно в рамките на този период, той може да продължи процеса и по-късно, но срещу заплащане при условия, които също ще бъдат обявени по-късно.

Какви са стъпките накратко?
1. Кандидатът се свързва с начален консултант – виж Контакти, и попълва няколко документа.
2. Кандидатът се среща с консултант  и получава информация какви документи трябва да донесе, за да докаже своите знания и умения. Обяснява му се какви изпити трябва да издържи, какви материали да ползва за подготовка за изпитите и др.
3. При необходимост кандидатът се явява на входящ тест – т.нар. теоретико-практическо изпитване, с което му се признават подкомпетенциите от ДОИ, които не си били признати на база представените от него доказателствени документи. Кандидатът задължително трябва да премине успешно това изпитване, за да получи право да се яви на финалните изпити по теория и практика на професията/частта от професията.
4. Кандидатът се явява на квалификационни изпити по теория и практика на професията/частта от професията, която е заявил. Ако ги положи успешно, следва:
5. Кандидатът получава официален документ, доказващ неговите знания и умения.