Приемане на ученици в XI клас

 1. Наименование на административната услуга: Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием.
 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 142, ал. 5, чл. 147, чл. 148, чл. 149.
 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Директор на училището.
 4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи: Приемането на учениците в XI клас се извършва въз основа на резултатите от националното външно оценяване от X клас.
  Приемането на ученици в XІ клас по утвърден държавен план-прием за профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите.
  Изпитът за проверка на способностите се организира от училището и се провежда по график, обявен в съответното училище и в регионалното управление на образованието.
  За полагане на изпит за проверка на способностите учениците подават заявление до директора на училището, като за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт подават и копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.
  Изпит за проверка на способностите може да се проведе и за специалности от професиите от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по решение на педагогическия съвет и оценката от този изпит е задължителна част от бала.
  Изпитът се определя преди началото на учебната година и се публикува на интернет страницата на училището и на интернет страницата на регионалното управление на образованието.
  Изискванията към учениците за участие в приема са:

  • да са завършили успешно първи гимназиален етап в обединено училище в годината на кандидатстване;
  • здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват по утвърден образец от МОН.
   Дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците по допълнителния държавен план-прием в XІ клас се организират от приемащото училище по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година. Министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на учениците.
 5. Начини на заявяване на услугата: Неприложимо
 6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Не се предоставя по електронен път.
 7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: За съответната учебна година.
 8. Такси или цени: Не се дължат такси
 9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Регионално управление на образованието.
  Министерство на образованието и науката
 10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Отказът за записване се обжалва по реда на АПК.
 11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: pgi@pgiblg.com
 12. Начини на получаване на резултата от услугата: Лично или чрез пълномощник.

ФОРМУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В XI КЛАС изтегли