Приемане на ученици в VIII клас

 1. Наименование на административната услуга: Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 142, ал. 3, т. 1, чл. 147, чл. 148, чл. 149
 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Директор на училището
 4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи: За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас, дневна форма на обучение могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
  За места, определени с държавния план-прием в VІІІ клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
  Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент.
  Приемането на ученици в VІІІ клас по утвърден държавен план-прием за профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите.
  Изпит за проверка на способностите по решение на педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
  Учениците участват в класирането за определените с държавния план-прием места в VІІІ клас според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.
  Заявление се подава до началника на съответното регионално управление на образованието, който организира класирането на учениците по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година.
  Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.
 5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи за организиране на дейностите по приемане на ученици на места по държавен план-прием за съответната учебната година Сред тези документи са:
  Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите
  Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование
 6. Начини на заявяване на услугата: Родителите подават заявлението за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование в електронна среда или на хартиен носител, които след това се въвежда електронно, от служебно лице.
  Заявлението се подава на хартия в определените за учебната година и оповестени на сайта на регионалното управление на образованието училища-гнезда.
 7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: https://priem.mon.bg/
 8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: За съответната учебна година
 9. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Не се дължат такси.
 10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Регионално управление на образованието
  Министерство на образованието и науката.
 11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Отказът за записване се обжалва по реда на АПК.
 12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: pgi@pgiblg.com
 13. Начини на получаване на резултата от услугата: Лично или чрез пълномощник.

ФОРМУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В VIII КЛАС изтегли