Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

 1. Наименование на административната услуга: Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 101).
 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Директора на училището.
 4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи: Допуснатите до полагане на държавни зрелостни изпити зрелостници получават служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
 5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Утвърждават се ежегодно от министъра на образованието и науката.
 6. Начини на заявяване на услугата: Лично
 7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: Услугата не се предоставя по електронен път.
 8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: За съответната сесия на държавните зрелостни изпити.
 9. Такси или цени: Не се дължат.
 10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Регионалното управление на образованието; Министерството на образованието е науката.
 11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Отказът за издаване се обжалва по реда на АПК.
 12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: pgi@pgiblg.com
 13. Начини на получаване на резултата от услугата: Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице.