Ръководство и учители

Директор
Ася Мирчева Бояджиева – Пенкова – boyadzhieva@pgiblg.com
Заместник – директор
Нина Любенова Стоицова – stoitsova@pgiblg.com

derenceva

 

Заместник – директор
Гергана Димитрова Деренцева
derentseva@pgiblg.com

 

 


Списък на учителите за учебната 2016 – 2017 година

1.  Десислава Кирякова – Български език и литература

kiryakova@pgiblg.com

2. Елица Кирилова – Английски език

kirilova@pgiblg.com

3. Илина Танева – Български език и литература

kozhuharova@pgiblg.com

4. Зорка Милчева – Английски език

 milcheva@pgiblg.com

5. Надя Милушева – Английски език

milusheva@pgiblg.com

6. Антоанета Величкова – Цонева – Математика

velichkova@pgiblg.com

7. Галина Юнакова – Биология и здравно образование

yunakova@pgiblg.com

8.  Наталия Станкова – Английски език

 stankova@pgiblg.com

9. Виолина Петрова – Математика

vchimeva@pgiblg.com

10. Здравка Хаджииванова – Николова – Математика

hadzhiivanova@pgiblg.com

11. Мария Радичева – Френски език

radicheva@pgiblg.com

12. Душка Станковска – Химия и опазване на околната среда

stankovska@pgiblg.com

13. Катя Арабаджиева – Чужд език

 arabadzhieva@pgiblg.com

14. Янка Стоянова – История и цивилизация

stoyanova@pgiblg.com

15. Величка Балабанова – Български език и литература

balabanova@pgiblg.com

16. Биляна Дончева – Физическо възпитание и спорт

 doncheva@pgiblg.com

17. Пепа Николова – Физическо възпитание и спорт

nikolova@pgiblg.com

18. Гергана Деренцева – Икономически дисциплини

derentseva@pgiblg.com

19. Гергана Христова – Икономически дисциплини

hristova@pgiblg.com

20. Карамфилка Стойкова – Икономически дисциплини

stoykova@pgiblg.com

21. Зарифка Реджеп – Икономически дисциплини

redzhep@pgiblg.com

22. Нина Стоицова – Счетоводни дисциплини

stoitsova@pgiblg.com

23. Цветомир Илиев – Философски цикъл

iliev@pgiblg.com

24. Милена Методиева – Философски цикъл

 metodieva@pgiblg.com

25.  Десислава Иванова – Английски език

ivanova@pgiblg.com

26. Антония Бакалова – История и цивилизация

 bakalova@pgiblg.com

27. Магдалена Георгиева – Информатика и ИТ

mgeorgieva@pgiblg.com

28. Богдана Костадинова – Счетоводни дисциплини

kostadinova@pgiblg.com

29. Катя Костова – Ваканина- Информатика и ИТ

vakanina@pgiblg.com

30. Галя Владимирова – Счетоводни дисциплини

vladimirova@pgiblg.com

31. Илиана Папукчиева – Иванова – Икономически дисциплини

 papukchieva@pgiblg.com

32. Златка Стамболийска – Английски език

stamboliyska@pgiblg.com

33. Гергана Узунова – Икономически дисциплини

uzunova@pgiblg.com

34. Светлана Трендафилова – Български език и литература

trendafilova@pgiblg.com

35. Гергана Атанасова – Български език и литература

atanasova@pgiblg.com

36. Ася Бояджиева – Счетоводни дисциплини

boyadzhieva@pgiblg.com

37. Елена Алексова – География и икономика

aleksova@pgiblg.com

38. Георги Манов – Икономически дисциплини

manov@pgiblg.com

39. Гергана Гошева – Счетоводни дисциплини

gosheva@pgiblg.com

40. Тодор Танев – Ръководител компютърни кабинети

tanev@pgiblg.com

41. Елеонора Чолакова – Физика и астрономия

cholakova@pgiblg.com

42. Екатерина Бонева – Дамянова – Информатика и ИТ

kboneva@pgiblg.com

43. Илия Вълчев – Педагогически съветник

valchev@pgiblg.com

44. Анелия Бачева – Информатика и ИТ

bacheva@pgiblg.com

45. Даниела Карабельова – Икономически дисциплини

 karabelyova@pgiblg.com

46. Илиана Кадурина – Икономически дисциплини

kadurina@pgiblg.com

47. Емилия Шаренска – Икономически дисциплини

sharenska@pgiblg.com

48. Любима Ласкова – Физическо възпитание и спорт

 laskova@pgiblg.com

49. Цветелина Узунова – Счетоводни дисциплини

tsuzunova@pgiblg.com

50. Наташа Манова – Счетоводни дисциплини

manova@pgiblg.com

51. Йорданка Стамберова – Стоянова – Счетоводни дисциплини

stamberova@pgiblg.com

52. Илинка Янкова – Информатика и ИТ

 yankova@pgiblg.com

53. Димитър Гальов  – Физическо възпитание и спорт

galyov@pgiblg.com

54. Георги Попов – Възпитател

popov@pgiblg.com

55. Анета Стоянова – Възпитател

astoyanova@pgiblg.com

56. Данаил Иванов – Възпитател

  ivanov@pgiblg.com

57. Валерия Дюлгерска – Възпитател

 dyulgerska@pgiblg.com