„Химията в практиката и в живота“

Учебната 2017/2018 година

Група по интереси
Ръководител – ДУШКА СТАНКОВСКА:
Занятията на групата по интереси са насочени към формиране и надграждане на умения за подкрепа на устойчивото развитие и здравословен начин на живот – оценяване на проблеми, свързани с въздействието на веществата и химичните процеси върху здравето на човека и околната среда; формиране на критично отношение към замърсяването на околната среда; осъзнаване на необходимостта от разумно използване на природните ресурси и рециклиране на отпадъците; формиране на нагласа за природо-съобразен начин на живот; осъзнаване на личната отговорност за опазване на собственото здраве и природна среда. Наред с това се цели учениците да се запознаят с практическото приложение на науката химия в реална работна и лабораторна среда, да се надградят теоретичните им знания по предмета, да се формират и надградят уменията за установяване на причинно – следствени връзки между теория и практика, на социални и граждански компетентности, на инициативност и предприемчивост.