„Моят първи бизнес“

Учебната 2017/2018 година

Група за преодоляване на обучителни затруднения
Ръководител  – ИЛИАНА КАДУРИНА


 “мини проект” за формиране на предприемачески и икономически умения у учениците от гимназиален етап, съобразно програмно съдържание, подходящи форми и методи на педагогическо взаимодействие. Целенасочено и ефективно учениците ще усвояват достъпна за възрастта им икономическа терминология, стимулиране на творческа креативност, иновативност, изграждане на отговорност и сътрудничество, положителна нагласа към бизнеса, насърчаване на предприемачески дух и осмисляне значението на икономическата роля за благополучието на отделния човек в живота.

Представителна изява – Моите първи стъпки в бизнеса

На 25.04.2018 г. от 13.30 часа бе проведена представителна изява на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения „Моят първи бизнес“ в кабинет И1 на ПГИ „Иван Илиев“ Благоевград, на тема “Моите първи стъпки в бизнеса“. “Моят първи бизнес” е “мини проект” за формиране на предприемачески и икономически умения у учениците от XIIБ клас (първа група), специалност “Икономика и мениджмънт“, съобразно програмно съдържание, подходящи форми и методи на педагогическо взаимодействие.
В началото на изявата бе представена информация за същността и целите на обучението. Отчетът на осъществените дейностти бе презентиран чрез снимков материал и включва следните направления – занимания в училище; посещения във фирми и държавни институции; техническо оформяне и представяне на хартиен носител на бизнес проектите; презентиране на идеите за собствен бизнес и демонстрирането на краен продукт – изготвянето на проекти за създаване на собствен бизнес.
Целите на изявата бяха две:
1. Да се установи дали учениците са усвоили допълнителна икономическа терминология; да демонстрират творческа креативност, иновативност и предприемаческия дух; придобитите социални компетенции и положителна нагласа към бизнеса;
2. Второ да презентират своите проекти за създаване на собствен бизнес. Екип в състав Анета Ибришимова и Ани Костадинова представи своя проект за създаване на фирма с предмет на дейност – производство и търговия с работно облекло. След тях защитиха своята идея за собствен бизнес на тема – производство и търговия с плетива, Гергана Главчева и Гергана Бошнакова. Трети бе екип в състав: Лазарина Шопова и Гергана Бръндева, с идея за създаване на предприятие за производство и търговия с бисквити и последни представиха своята разработка на тема – производство и търговия с млечни изделия, Илиян Шуманов и Красимир Миланов.
Учениците демонстрираха отлични презентационни умения и показаха високо ниво на владеене на специфична икономическа терминология.
Изявата приключи с представяне на проведено анкетно проучване относно мнението на учениците за дейността на групата. Поставените цели бяха постигнати и учениците си тръгнаха с удовлетворение от свършената работа и самочувствие, че са готови за практическия си изпит и бъдеща реализация.
На представителната изява присъстваха г-жа Ася Бояджиева – Пенкова – директор на ПГИ, г-жа Гергана Деренцева – зам. директор на ПГИ, г-жа Здравка Хаджииванова – старши учител по математика, г-жа Невена Антипешева – старши учител по информатика, г-жа Гергана Узунова – старши учител по икономически дисциплини и ученици от XI и XII класове.