„Математиката е трудна, но интересна“

Учебната 2017/2018 година

Група за преодоляване на обучителни затруднения
Ръководител – АНТОАНЕТА ВЕЛИЧКОВА-ЦОНЕВА
Заниманията в групата по математика (Х клас), целят да се засили мотивацията на учениците в часовете по математика и да се създаде интерес към предмета. Учениците да осъзнаят необходимостта от трайни знания по математика по време на целия учебен процес.Чрез решаване на логически задачи да се възпитава логическа мисловна дейност. Главната цел на обучението в групата е да се отстраняват натрупаните пропуски в знанията по математика през изминалите години и необходимостта от повече практически упражнения, както и да се покаже на учениците приложението на математиката във всички области от живота.


ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ