„Знание“

Учебната 2017/2018 година

Група за преодоляване на обучителни затруднения
Ръководител – ЗДРАВКА ХАДЖИИВАНОВА-НИКОЛОВА:
Заниманията в групата по математика (XII клас) , целят да се повиши мотивацията на учениците в часовете по математика и да се засили интереса към предмета; учениците да осъзнаят необходимостта от трайни знания по математика по време на целия учебен процес; чрез решаване на логически задачи да се възпитава логическа мисловна дейност. Главната цел на обучението в групата е да се отстранят натрупаните пропуски в знанията по математика през изминалите години и да се даде възможност за повече практически упражнения, както и да се покаже на учениците приложението на математиката във всички области от живота.