„ДА УЧИМ ЗАЕДНО ЕЗИКОВИТЕ НОРМИ“

Учебна 2017/2018 година

Група за преодоляване на обучителни затруднения
 Ръководител:  ГЕРГАНА АТАНАСОВА
Заниманията в групата по български език и литература (XI клас) целят създаване на комуникативни умения и езикови компетентности у учениците, изграждане, развитие и възпитаване на позитивно отношение към българския език; обогатяване представите на участниците за книжовния език и българската литература; развитие на художествено-естетическо и нравствено възпитание у участниците; придобиване на умения за работа в екип, повишаване мотивацията за четене у участниците.


ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ