„Да успеем заедно“

Учебната 2017/2018 година

Група за преодоляване на обучителни затруднения
Ръководител – СВЕТЛАНА ТРЕНДАФИЛОВА

Обучението в групата по български език и литература (X клас)  цели да се преодолеят затрудненията на учениците в областта на литературните и комуникативните компетентности. Литературните компетентности се изграждат на базата на посочените в програмата творби за Х клас. Целта е да се развият уменията на учениците за тълкуване на текстове от различни литературни направления и жанрове, да разпознават тропи и фигури на езика и тяхната функция в текста.


ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ