Права и задължения

ІV. Ученикът

Чл. 62 Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

Ученикът има право:

(1) Избира училището, профила на обучение, предметите и дейностите предвидени в учебния план като избираеми.

(2) Участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности.

(3) Получава от учителите информация по въпросите, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешиня ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училищще, в началота на всеки учебен срок, както и при поискване.

(4) Получава от учителите и от другите длъжностни лица информация и консултация по професионалното му ориентиране и развитие.

(5) Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му.

(6) Получава индивидуална помощ от учителите, съобразно специфичните си педагогически потребности.

(7) Бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности.

(8) Бъде защитен от училището, обслужващото звено, РИО и от Министерството на образованието, младежта и науката при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права.

(9) Дава предложения пред директора на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната дейност на училището.

(10) Ползва училищната материално-техническа база в учебно и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището.

(11) Бъде поощряван с морални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност.

(12) Получава стипендия при условия и по ред, определени с нормативен акт на Министерския съвет.

(13) Участва в работата на ПС при обсъждане резултатите от обучението, награждаването и наказването на ученици.

(14) Да участва, включително с присъствието на родител (настойник, попечител) , при решаване на въпроси,засягащи негови права и интереси.

Чл. 63  Ученикът е длъжен:

(1) Да изпълнява задълженията си, определени с ППЗНП и с Правилника за дейността на училището.

(2) Да съхранява авторитета на училището и развива училищните традиции.

(3) Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина.

(4) Да носи личната си карта в училище и извън него.

(5) Да носи стикер по време на престоя си в училище на подходящо видно място.

(6) Да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора.

(7) Да спазва задълженията за дежурство в час и междучасията:

– докладва за отсъстващите за часа ученици;

– грижи се за хигиената в класната стая;

– опазва реда в стаята и коридора;

– носи пряка отговорност за липси и щети на училищно имущество по време на дежурството.

(8) Дежурните ученици от всеки клас да почистват класната  стая от едри отпадъци преди напускането й.

(9) Да носи ежедневно ученическата си униформа и да поддържа добра лична хигиена.

Ученическата униформа да бъде  частична задължителна със следните елементи, от които задължителни са:

– пола, вратовръзка, пуловер с къс и дълъг ръкав от настоящата

униформа.

– панталон  и/или изчистени дънки (тъмносин или черен цвят). Риза, тениска, поло  – бял, бледорозов или тъмносин цвят (едноцветни  – без щампи).

Разрешава се носенето само на пуловери от униформата, които са

задължителен елемент.

Приличният външен вид на всеки ученик изключва:

– носене на скъсани дънки, шапки, качулки и слънчеви очила в сградата на училището.

-екстравагантни прически и вечерен грим  за момичетата

– къси панталони и поли.

С цел запазването на добрата хигена и микроклимат в учебните стои след часа по физическо възпитание учениците да се преобличат /облеклото необходимо за часа по физическо възпитание и гуменките да се прибират в затворена чанта в шкафчетата/

(10) Да не носи религиозни символи, които по агресивен и натрапващ се начин демонстрират религиозните му предпочитания.

(11) Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

(12) Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището и носи пряка отговорност за липси и щети, като ги възстановява физически или ги заплаща в троен размер по силата на сключен в началото на учебната година договор със съответната паралелка.

(13) Да спазва инструкциите за безопасност на труда, гражданската защита и безопасност на движението.

(14) Да уважава и не накърнява честта и достойнството на учителите, учениците, административния и помощния персонал и да не прилага физическо и психическо насилие;

(15) Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

(16) Да не ползва мобилен телефон и други технически средства по време на час.

(17) Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове.

(18) Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена  опасност.

(19) Да представя до 3 дни след боледуването си медицинско удостоверение, подписано от родител /настойник/ и училищната сестра;

(20) За всяко отсъствие на ученика родителят е длъжен да информира класният ръководител с телефонно обаждане;

(21) По семейни причини, отсъствията се извиняват след проведен личен разговор на родителя с класния ръководител и разрешение на директора;

(22) За участие в национални и международни изяви родителят на ученикът подава молба до директора за разрешение да отсъства от учебни занятия;

(23) Освободените от часовете по физическо възпитание  и спорт са под пряко наблюдение и са ангажирани от учителя по физическо в часовете по физическо възпитание  и спорт.

(24) Ученик записан да учи в ПГИ „Иван Илиев“ Благоевград и желаещ да бъде на общежитие , трябва да ползва задължително общежитието на Професионална гимназия по икономика , а не общежитията на другите училища.

Чл. 64 На ученика се забранява да:

(1) Отсъства от учебни занятия без уважителни причини.

(2) Участва в хазартни игри, да пуши, да употребява и разпространява наркотични средства и алкохол.

(3) Използва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя.

(4) Участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст.

(5) Накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя.

(6) Създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения.

(7) Унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие върху тях.

(8) Носи хладни и огнестрелни оръжия и да застрашава живота и здравето на другите ученици.

(9) Да членува в секти, забранени от официалните власти, както и да провокира конфликти на тази основа в училището.

(10) Да унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие върху тях, включително свързано с религиозни, етнически и полови различия.

(11) Да играе карти и други хазартни игри на територията на училището и училищния двор, да кара ролери и скейтборд, да рита топка в сградата.

(12) Да отнема лични вещи от ученици, учители и служители, да нанася побой над съучениците си и да влиза в пререкания с педагогическия и обслужващ персонал.

(13) Да уронва престижа и доброто име на ПГИ с непристойно действие или виновно бездействие.

(14) Да изнася и поврежда вещи от класната стая, кабинетите и други помещения.

(15) Да внася в учебните помещения храни и напитки (алкохолни и безалкохолни).

(16) Да учи в дневна форма на обучение, ако е встъпил в граждански брак или живее на семейни начала.

(17) Да идва в училище с облекло и във вид, които не съотвестват на положението му на ученик и на добрите нрави:

–  за момчетата – къси панталони, потници, джапанки;

– за момичетата – къси поли и панталони, дълбоки деколтета, естравагантни прически.

(18) Да рисува графити, изписва неприлични изрази по стените, вратит, фасадата на сградата и двора на училището.

Чл. 65 Отсъствия:

(1) Отсъствие на ученика от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

(2) Закъснение до 15 мин. за 3 учебни часа без уважителни причини се счита за 1 учебен час, т.е. 1 неизвинено отсъствие.

(3) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището по предложение на ПС определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година. Ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.

(4) Отсъствията на ученика от учебни занятия по уважителни причини се удостоверяват с медицинска бележка, документ от клуба, в който членува или с уведомително писмо от родителя или настойника до 3 дни в една учебна година.

(5) Ученикът може да отсъства до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа  на писмена молба от родителя или настойника.

(6) За допуснатите отсъствия, класният ръководител своевременно уведомява родителя или настойника на ученика.

(7) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка от класния ръководител.

(8) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от класа, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно- възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина и дава препоръки за насочването му към различни форми на допълнителна работа, включително извънкласни и извънучилищни дейности, или към подкрепа от специалист. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика.  Характеристиката се връчва на родителя срещу подпис.

(9) При завършване на основно или на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика в  образователно- възпитателния процес, участието му в училищния живот и спазването на училищната дисциплина. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.

(10) Характеристиката се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

(11) Характеристиката на ученика към дипломата за средно образование може да се отчита в процедурата за прием във висше училище по решение на академичния съвет на висшето училище.

Чл. 66  Наказания

(1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този Правилник и с Правилника за дейността на училището, ученикът се наказва с:

1. Забележка

2. Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

3. Предупреждение за преместване в друго училище;

4. Преместване в друго училище;

5. Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(2) Дейностите в полза на училището по ал. (1) т.2. не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник или на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не  позолява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

(4) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час като крайна мярка. Отстраненият ученик се придружава от дежурния на класа до кабинета на заместник – директора по учебната дейност или при педаготическия съветник. Отстраняването на ученик от час става със  заповед на директора. Учителят вписва неизвинено отсъствие за часа на отстранения ученик.

(5) Освен налагането на наказание по ал. (1) ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

(6) Наказанията и мерките са срочни.

(7) Срокът на наказанието по ал. (1) т.1  и т.4  е до края на учебната година, а по ал. (1) т.2, т.3 и т.5 се определя в заповедта за налагането му.

(8) /Изм. 30.01.2014 г./ Когато наказанията по ал. (1)  т.4 и  т.5 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

(9) Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

(10) Наказанията по ал. (1) т.4 и т.5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

(11) Наказанието по ал. (1) т.1 се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по ал. (1) т.2,т.3,т.4 и т.5 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(12) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

(13) За всяко производство за налагане на наказание по чл. 139, ал.1 и на мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика.

(14) Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал.1, т. 2, т.3, т.4 и т.5 и на мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП задължително се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция „Социално подпомагане“ може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

(15) В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

(16) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

(17) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

(18) Наложеното наказание по ал. (1) т.1 се обявява от класния ръководител пред класа.

(19) При налагане на мярката по ал.(3) за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

(20) При налагане на мярката по ал.(4) за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.

(21) Ученик, на когото е наложено наказание по ал. (1) т.4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието.

(22)  Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

(23) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени. Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

Чл. 67 (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този Правилник и на основание ЗНП ученикът се наказва с:

1. ЗАБЕЛЕЖКА –

1.1. При направени 5-8 неизвинени отсъствия;

1.2. За възпрепятстване нормалното провеждане на учебен час;

1.3. За тютюнопушене;

1.4. За организирано бягство от час;

1.5.За посещаване на учебни занятия, извънкласни и извънучилищни дейности с облекло и във вид, които не съответстват на униформеното облекло и елементите му, предвидени в този правилник, положението му на ученик и на добрите нрави;

1.6. Използване на мобилен телефон по време на час или други технически средства, които нямат отношение към учебния процес;

1.7. При наложено вече наказание „Забележка“, всяко друго провинение носещо предложение „Забележка“ се трансформира в наказание по точка 2.

2. ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ПОЛЗА НА УЧИЛИЩЕТО В СВОБОДНОТО ОТ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ВРЕМЕ –

2.1. За направени 9-11 неизвинени отсъствия;

2.2. За грубо и неуважително отношение към съученици;

2.3. При наложено вече наказание „Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време“, всяко друго провинение носещо предложение за„Забележка“,  „Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време“, се трансформира в наказание по точка 3.

3.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ –

3.1. За направени 12-15 неизвинени отсъствия;

3.2. За училищна повреда или кражба на лично и училищно имущество;

3.3. За малтретиране и унижаване достойнството на съученик и допускане на дискриминация на основата на пол, етническа принадлежност и религия;

3.4 За накърнявяне авторитета и достойнството на учител, възпитател, служител;

3.5. За уронване престижа на училището;

3.6. За доказана измама;

3.7. За фалшифициране на документи, касаещи положението му в училище;

3.8. За употреба на алкохол и наркотични средсва;

3.9. При наложено вече наказание „Предупреждение за преместване в друго училище“, всяко друго провинение носещо предложение за „Забележка“, „Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време“, „Предупреждение за преместване в друго училище“се трансформира в наказание по точка 4.

4. ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ ДО КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ( с изключение на ученик от последния гимназиален клас в дневна или самостоятелна форма на обучение)

4.1. За направени над 15 неизвинени отсъствия;

4.2. За побой и особено тежко посегателство над личността, живота и здравето на съученик, учител, служител;

4.3. За кражба и унищожаване на училищна документация;

4.4. За внасяне и използване на вредни за здравето на човека химични вещества;

4.5. За носене на оръжие;

4.6. За разпространение на наркотични и други упойващи вещества и за участие в хазартни игри.

5. ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ ДНЕВНА В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА  ОБУЧЕНИЕ (за ученици навършили 16 г.) –

(1) Над 15 неизвинени отсъствия и накърняване с поведението си авторитета и достойнството на учителя.

(2)  ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ИМУЩЕСТВО УЧЕНИКЪТ ВЪЗСТАНОВЯВА И ПРИЧИНЕНИТЕ ЩЕТИ В ТРОЕН РАЗМЕР.

(3) Ученици, наказани със заповед на Директора по решение на Педагогическия съвет се лишават от стипендия, съгласно чл.3, ал. 2 от ПМС № 207 от 3 октомври 1994 година.

(4) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени от Правилника за дейността на училището, освен наказание по ал. (1), на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.

ГЛАВА 7

I.Управление на училището

Чл. 68 Директорът организира, контролира  и отговаря за цялостната дейност на училището, като:

(1)  Спазва и прилага ДОИ;

(2)  Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

(3)  Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

(4)  Контролира правилното водене и съхранение на учебната и на училищната документация.

(5)  Приема и разрешава преместването на ученици в съответствие с държавните образователни изисквания.

(6)  Подписва и подпечатва документите за преместване на ученици за завършен клас, етап или степен на образование.

(7)  Съхранява училищния печат и печата с държавния герб.

(8) Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетни средства;

(9) Сключва и прекратява трудови договори с заместник директорите, учителите, възпитателите, служителите и работниците в училището по реда на Кодекса на труда;

(10) Мотивира училищната общност за постигане на икономическите цели;

(11) Награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, Закона за народната просвета, ППЗНП и този правилник.

(12) Съдейства на компетентните органи при изпълнение на служебните им задължения.

(13) Контролира спазването на правилника за вътрешния ред, трудовата дисциплина и седмичното разписание;

(14) Издава административни актове, който могат да се отменят от Министъра на образованието, младежта и науката;

(15) Предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището;

(16) Утвърждава приетите от ПС документи, относно организацията на дейностите в училище – Стратегия за развитие на училището, Правилник за дейността на училището, Училищните учебени планове, Правилник за вътрешния ред в училище,  Правилник за вътрешния ред в общежитието, Правилник за дейността в общежитието, План за квалификационните дейности в училище, Списък-Образец № 1, седмичното разписание на учебните занятия, часовото разписание на учебните занятия, графика за дежурството, графика за консултациите, графика за класните и контролните работи, разпределението на учебните предмети между учителите по класове.

(17) Изготвя и утвърждава ежегодно длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и на работните заплати

(18)  Изготвя и изпраща за утвърждаване в МОН/РИО на Списък-образец № 1 и на училищния учебен план.

(19) Извършва задължителната си преподавателска работа в рамките на работния ден.

(20) Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището.

(21) Директорът е председател на ПС и организира изпълнението на решенията му.

(22) Обявява свободните работни места в 3 -дневен срок от освобождаването им в бюрото по труда и в съответния регионален инспекторат по образованието;

(23) Осигурява заместващ учител или предоставя своевременно информация в регионалния инспекторат по образованието за организиране на заместване на отсъстващ учител с оглед недопускане на свободни учебни часове.

(24) Директорът на училището в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите, при условия, че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

II. Педагогически съвет, училищно настоятелство и ученическия съвет:

Чл. 69 ПС на училището като специализиран орган на разглежда и решава  основни педагогически въпроси:

(1) Приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година.

(2) Приема Правилника за дейността на училището.

(3) Приема Училищните учебени планове.

(4) Приема Правилника за вътрешния трудов ред.

(5) Преима Правилник за дейността в общежитието.

(6) Приема План за квалификационните дейности в училище.

(7) Избира формите на обучение.

(8) Обсъжда и взема решения от резултатите от обучението.

(9) Определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове.

(10)  Приема учебни планове за индивидуална форма на обучение.

(11) Прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания “преместване в друго училище до края на учебната година” и “преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” – за ученици, навършили 16-годишна възраст”.

(12) Определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им.

(13)  Обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дейността й.

Чл.70 Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане развитието и материалното осигуряване на училището. Устройството и дейността му се уреждат съгласно разпоредбите на ЗНП, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и устава му.

За постигане на целите си настоятелството:

(1) Съдейства за решаване на текущи проблеми на училището пред съответните органи;

(2) Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролират целесъобразното им изразходване;

(3) Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;

(4) Съдейства за закупуването на учебници и учебни помагала, използвани в училището;

(5) Съдейства при организиране на ученическото хранене и решаването на други социално-битови проблеми на учениците и учителите;

(6) Съдейства  за включване на родителите при организиране на училищни и извънучилищни мероприятия;

(7) Организира обществеността за подпомагане на дейността на училището;

(8) Подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всичките нейни форми на проявление.

Чл.71 Училищният ученически съвет е колективен избираем орган за ученическо самоуправление, който:

(1) Осъществява правото на участие на ученици в ПС, когато се разглеждат важни въпроси, касаещи учениците;

(2)Съдейства на ръководството, педагогическия и непедагогическия персонал за спазване и прилагане на правилника за вътрешния ред;

(3) Организира дежурство на учениците съвместно с дежурните учители в междучасията за спазване реда и опазване на училищната собственост;

(4) Активно и отговорно участва в организирането и провеждането на извънучилищна дейност;

(5) Набира собствени средства в набирателна сметка.

III. Професионална и колегиална етика

Чл.72 Ръководството на училището не допуска междуличностни конфликти сред педагогическия и непедагогическия персонал.

Чл.73 Отношенията в предметните комисии и КОО се изграждат върху уменията за работа в екип, професионалните качества и взаимното уважение.

Чл.74 Не се допуска нарушаването на Етичния кодекс за работа с деца и ученици, унижението, физическото насилие и дискриминация в училището и общежитието към него.

Чл.75 Учителят е длъжен своевременно да информира Директора на училището за предстоящо отсъствие /по болест или друга уважителна причина/ представяйки в необходимия срок оправдателен документ.

Чл.76 При участието в комисии за изпити, заседание на ПС, получаване на поверителна информация за здравословното състояние, учителите нямат право да огласяват данни за колега или ученик.

Чл.77 Директорът на училището е длъжен да защити учител или ученик, неправомерно набеден или наказан, в това число да предложи на Началника на РИО да отмени решение на ПС.

ГЛАВА 8

Финансиране

Чл.78 Финансирането на дейностите на ПГИ се осъществява със средства от държавния бюджет, чрез МОН, други министерства и ведомства; спонсорства и дарения от физически и юридически лица; програми, финансирани от Европейския съюз; собствени приходи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Този Правилник се издава на основание § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗНП и влиза в сила от датата на приемането му от ПС на училището.

2. Промените, приети с нормативни актове на МОН, се отразяват в този правилник.

3. Правилникът е приет на заседание на  ПС-  Протокол № 14/ 13.09.2013г. и влиза в сила за учебната 2013/2014 година.

4. Правилникът е изменен на заседание на ПС – Протокол № 5/30.01.2014 г.