План – прием

Учебна 2016/2017 година ПРИЕМ СЛЕД VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ФИНАНСИ, БАНКОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО“ – ПРОФЕСИЯ „Финансист“; СПЕЦИАЛНОСТ „Банково дело“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език – <<брошура>>
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“ – ПРОФЕСИЯ „Икономист“, СПЕЦИАЛНОСТ „Икономика и мениджмънт“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език – <<брошура>>
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ“– ПРОФЕСИЯ „Оперативен счетоводител“, СПЕЦИАЛНОСТ „Оперативно счетоводство“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език – <<брошура>>
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА“ – ПРОФЕСИЯ „Икономист-информатик“, СПЕЦИАЛНОСТ „Икономическа информатика“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език – <<брошура>>

Балообразуващи предмети:

 • Оценките от теста за проверка на възможностите по български език и литература и математика;
 • Оценките по география и икономика и история и цивилизация от свидетелство за завършено основно образование.

Формиране на бала

 • Оценката от теста за проверка на възможностите по български език и литература (в точки);
 • Утроената оценка от теста за проверка на възможностите по математика (в точки);
 • Оценките от свидетелство за завършено основно образование след седми клас по география и икономика и история и цивилизация (в точки).

Максимален бал – 500

Необходими документи за кандидатстване VII клас:

Учениците се записват в училището като подават следните документи:

1. Заявление до директора (по образец);

2. Свидетелство за основно образование за завършен VII клас (оригинал);

3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика;

4. Характеристика на ученика от училището, в което е завършил VII клас;

5. Заявление за избор на втори чужд език;

6. Декларация – съгласие за доброволно предоставяне на лични данни (по образец);

7. Декларация за основните права и задължения на родителя (по образец).

 • Документи за попълване:
 1. Декларация за изучаване на немски език като втори чужд език.
 2. Декларация – съгласие (за доброволно предоставяне на лични данни).
 3. Декларация на родител/настойник.
 4. Декларация на родител/настойник.
 5. Декларация – униформа.
 6. Заявление за записване.
 7. Молба – декларация.
 8. Заявление за общежитие.

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране след VII клас от 16.06.2017 г. до 21.06.2017 г.

 

 ПРИЕМ СЛЕД VІІI КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СЕКРЕТАРСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ОФИС ДЕЙНОСТИ“, ПРОФЕСИЯ „Офис мениджър“, СПЕЦИАЛНОСТ „Бизнес администрация“ – 1 паралелка, 26 ученици – <<брошура>>

Балообразуващи  предмети:

 • Оценките от свидетелството за завършено основно образование след осми клас по български език и литература, математика и география и икономика.

 Формиране  на бала:

 • Оценката от свидетелството за основно образование по български език и литература;
 • Утроената оценка от свидетелството за завършено основно образование по математика;
 • Оценката от свидетелството за завършено основно образование по география и икономика.

Максимален бал – 30

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране след VIII клас от 03.07.2017 г. до 05.07.2017 г.

Документите се подават в ПГИ “Иван Илиев” Благоевград

Необходими документи за кандидатстване VIII клас:

 1. Заявление за участие в класиране – по образец;
 2. Свидетелство за завършено основно образование – копие (оригиналът се представя за сверяване)
 3. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че специалността не е противопоказна за кандидата.

Информация и справки:

тел: 073 / 88 – 52 – 89       e-mail: pgi@pgiblg.com       web site: http://www.pgiblg.com

<< УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ >> <<БРОШУРА>><<ПЛАКАТ>><<СПЕЦИАЛНОСТИ>>