План – прием

Учебна 2017/2018 година ПРИЕМ СЛЕД VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ФИНАНСИ, БАНКОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО“ – ПРОФЕСИЯ „Финансист“; СПЕЦИАЛНОСТ „Банково дело“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език – <<брошура>>
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“ – ПРОФЕСИЯ „Икономист“, СПЕЦИАЛНОСТ „Икономика и мениджмънт“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език – <<брошура>>
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ“– ПРОФЕСИЯ „Оперативен счетоводител“, СПЕЦИАЛНОСТ „Оперативно счетоводство“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език – <<брошура>>
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СЕКРЕТАРСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ОФИС ДЕЙНОСТИ“– ПРОФЕСИЯ „Офис мениджър“, СПЕЦИАЛНОСТ „Бизнес администрация“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език – <<брошура>>

Балообразуващи предмети:

 • Оценките от теста за проверка на възможностите по български език и литература и математика;
 • Оценките по география и икономика и история и цивилизация от свидетелство за завършено основно образование.

Формиране на бала

 • Оценката от теста за проверка на възможностите по български език и литература (в точки);
 • Утроената оценка от теста за проверка на възможностите по математика (в точки);
 • Оценките от свидетелство за завършено основно образование след седми клас по география и икономика и история и цивилизация (в точки).

Максимален бал – 500

Необходими документи за кандидатстване VII клас:

Учениците се записват в училището като подават следните документи:

1. Заявление до директора (по образец);

2. Свидетелство за основно образование за завършен VII клас (оригинал);

3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика;

4. Характеристика на ученика от училището, в което е завършил VII клас;

5. Заявление за избор на втори чужд език;

6. Декларация – съгласие за доброволно предоставяне на лични данни (по образец);

7. Декларация за основните права и задължения на родителя (по образец).

 • Документи за попълване:
 1. Декларация за изучаване на немски език като втори чужд език.
 2. Декларация – съгласие (за доброволно предоставяне на лични данни).
 3. Декларация на родител/настойник.
 4. Декларация на родител/настойник.
 5. Декларация – униформа.
 6. Заявление за записване.
 7. Молба – декларация.
 8. Заявление за общежитие.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 10 от 01.09.2016 г.  от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. вкл.

Информация и справки:

тел: 073 / 88 – 52 – 89       e-mail: pgi@pgiblg.com       web site: http://www.pgiblg.com

<< УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ >> <<БРОШУРА>><<ПЛАКАТ>>

Презентация прием 2018/2019 учебна година

Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – история, материална база, успехи