План – прием

УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІI КЛАС В ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ“– ПРОФЕСИЯ „Оперативен счетоводител“, СПЕЦИАЛНОСТ „Оперативно счетоводство“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език – типов учебен план
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“– ПРОФЕСИЯ „Икономист“, СПЕЦИАЛНОСТ „Икономика и мениджмънт“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език – типов учебен план
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СЕКРЕТАРСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ОФИС ДЕЙНОСТИ“– ПРОФЕСИЯ „Офис мениджър“, СПЕЦИАЛНОСТ „Бизнес администрация“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език –типов учебен план
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА“ – ПРОФЕСИЯ „Икономист-информатик“, СПЕЦИАЛНОСТ „Икономическа информатика“ – 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език – типов учебен план

Балообразуващи предмети:

 • Оценките от теста за проверка на възможностите по български език и литература и математика;
 • Оценките по български език и литература или информационни технологии и математика от свидетелство за завършено основно образование.

 Формиране на бала:

За специалности: „Оперативно счетоводство“, „Икономика и мениджмънт“ и „Бизнес администрация“:

 • Удвоената оценка от теста за проверка на възможностите по български език и литература (в точки);
 • Удвоената оценка от теста за проверка на възможностите по математика (в точки);
 • Оценките от свидетелство за завършено основно образование по български език и литература и математика (в точки).

Максимален бал – 500

За специалност: „Икономическа информатика“:

 • Удвоената оценка от теста за проверка на възможностите по български език и литература (в точки);
 • Удвоената оценка от теста за проверка на възможностите по математика (в точки);
 • Оценките от свидетелство за завършено основно образование по математика и информационни технологии (в точки).

Максимален бал – 500

Необходими документи за записване на приетите ученици в VIII клас:

Учениците се записват в училището като подават следните документи:

 1. Заявление за записване (по образец);
 2. Свидетелство за основно образование (оригинал);
 3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика (оригинал);
 4. Декларация – съгласие за доброволно предоставяне на лични данни (по образец);
 5. Декларация за основните права и задължения на родителя (по образец);
 6. Заявление за избор на спортни дейности (по образец);
 7. Декларация за ученическа униформа (по образец).

Образци на документи за попълване при записване на учениците:

 1. Заявление за записване
 2. Декларация – съгласие (за доброволно предоставяне на лични данни).
 3. Декларация за основните права и задължения на родителя
 4. Заявление за избор на спортни дейности
 5. Декларация за ученическа униформа.
 6. Заявление за настаняване в общежитие.
 7. Молба – декларация за доходи на родителите (за прием в общежитието)
 8. Информация за събиране, използване и обработване на лични данни

Подаване на документи (онлайн или в избрано от ученика училище) за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  на МОН за организация на дейностите в училищното –   от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. вкл. от 8:00 до 18:00 часа

Информация и справки: тел: 073 / 88 – 52 – 88       e-mail: pgi@pgiblg.com