IT КЛУБ „ТАРОК“

Ръководител: Стефан Стойов – учител по информационни технологии

ИТ е бъдещето и решението да сме част от него днес, може да проектира едно по-добро „утре“!
Информационните и комуникационни технологии са съвременното предизвикателство пред образованието. Бързото им развитие обхваща области, свързани с разработването и използването на нови методи и средства за обучение, открива нови възможности за подобряване на образователно-възпитателния процес в училище.
Факторите, които оказват влияние върху характера на обучението днес са много: динамиката на обществените процеси, повишените изисквания към всеки индивид, рязкото нарастване обема на знания, повишаване научността на познанието, ускореното развитие на съвременните поколения, развитие на електронните комуникации и др. Информационните технологии навлизат в живота с все по-голяма сила, завземайки всяка сфера от него. Различни софтуери управляват производствените процеси, икономиката и бизнеса. Всяка дейност от ежедневието ни, в работата или личния живот, до голяма степен, са обвързани с технологиите. ИТ сферата става все по-необятна. Много направления и нови професии се появяват в сектора и на практика всеки може да намери своето място там. От проектиране на информационни системи, през разработка на хардуер и софтуер, до Web, всичко е част от дигиталния свят.

ЦЕЛИ: Учениците да:

  • Получат по-задълбочени познания, свързани с предназначението, функционалните възможности и правила за експлоатация на компютъра и периферните му устройства с оглед пълноценното им използване в система;
  • Формират компетентно и отговорно отношение към новите технологии за обработка на информация;
  • Усвоят в детайли възможностите и ограниченията на съвременните компютри за общуване с човека;
  • Се подготвят за предизвикателствата на новите информационни и комуникационни технологии, които ги очакват не само на бъдещите им работни места, но и в бита.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Учениците да:

  • Повишат образователната си компетентност в областта на IT- технологиите;
  • Формират и демонстрират индивидуалност и творчество в областта на новите информационни и комуникационни технологии;
  • Натрупат „богат спектър“ от компетентности с широка приложимост, за да могат бързо да се приспособят към променящата се действителност.