Графици

ГРАФИК за провеждане на контролните работи за VIII – X клас през І срок на учебната 2018/2019 година 

ГРАФИК за провеждане на класните работи за VIII – X клас през І срок на учебната 2018/2019 година 

ГРАФИК за провеждане на контролните работи за XI – XII клас през І срок на учебната 201782019 година 

ГРАФИК за провеждане на класните работи за XI – XII клас през І срок на учебната 2018/2019 година 

ГРАФИК за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за I учебен срок 2018/2019 учебна година.

ГРАФИК за консултации на учителите по учебни предмети за I учебен срок, 2018/2019 учебна година