Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Културните институции като образователна среда“

Основни цели:

 • Да се усъвършенства умението на учениците от ІХ и Х клас за аналитично четене и съпоставка на текстове, които са изучени в часовете по литература с предложените им театрални постановки.
 • Да се разширят познанията на учениците за съответната културноисторическа епоха, част от която е съответната творба, гимназистите да осмислят гимназистите авторови идеи и послания.
 • Да се изградят у учениците потребности за посещения на културни мероприятия, да се формират навиците им като посетители на театрални постановки.

Основни резултати:

 • Съпоставяне на изучените в часовете по литература текстове с предложените им театрални постановки.
 • Разширяване познанията на учениците за съответната културноисторическа епоха, част от която е съответната творба, осмисляне на авторовите идеи и послания.
 • Изграждане у учениците на потребност от посещения на културни мероприятия, формиране на навици, обогатяване на духовния им свят.

Основна дейност:

Учениците на ПГИ „Иван Илиев“ от ІХ и Х клас /през учебната 2019/2020 година/ ще имат възможност да посетят като зрители театралните постановки на Драматичен театър „Проф. Енчо Халачев“ – Благоевград, свързани тематично с изучаваните в часовете по литература художествени творби. След предварително запознаване с предложената програма на театъра и направен подбор на подходящите за възрастта на учениците пиеси, ръководството на ПГИ „Иван Илиев“ и учителите по български език и литература се ангажират да проведат обучение, съответстващо на учебната програма и тематичните разпределения, отговарящо на необходимостта от посещение на културни институции от учениците. За целта учениците на ПГИ „Иван Илиев“ от ІХ и Х клас /през учебната 2019/2020 година/, придружавани от учители, ще имат възможност да посетят като зрители театралните постановки на Драматичен театър „Проф. Енчо Халачев“ – Благоевград, свързани тематично с изучаваните в часовете по литература художествени творби от български автори. След което учениците ще изготвят презентации по тема, свързана с театралната постановка, под наставничеството на учителите си по български език и литература и ще ги презентират пред ученици от другите класове.

Обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1

От 19.10.2019 г. до 20.10.2019 г., учители от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“, участваха в обучение на тема: Индивидуализиране на обучението с електронни учебни системи.
Обучението се проведе в гр. Пловдив, от „ОРАК-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Обучението бе насочено към индивидуализацията на процеса на обучение на основата на създаване на електронни курсове, отчитащи индивидуалните особености на обучаемите, в това число психологически особености, ниво на първоначалните знания, степени на възприемане, а също и индивидуални цели и задачи на обучението. Целта на индивидуализираното електронно обучение е създаване на възможност на обучаемия в максимална степен да усвои предвидения учебен материал и да му предостави допълнителен материал, в зависимост от неговите интереси и възможности. Предоставеният индивидуализиран учебен материал трябва да постигне целите, поставени пред обучителния процес.

В курса участниците се запознаха с възможностите на електронните платформи: Office 365, Google classroom, Google Forms, Quizlet, Moodle, HP Reveal и др.

Проект „Подкрепа за успех“ учебна 2018/2019 година

График на дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за периода май- юни 2019 г.

Група – обучение по български език и литература – ученици от X клас

 • 09.05.2019 г. – 13:30 часа – Кабинет 101 – ПГИ „Иван Илиев“ – 2 часа
 • 16.05.2019 г. – 13:30 часа – Кабинет 101 – ПГИ „Иван Илиев“ – 2 часа
 • 30.05.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 31.05.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 07.06. 2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 13.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 14.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 20.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 25.06.2019 г. 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“

Група – обучение по математика – ученици от IX клас

 • 08.05.2019 г. – 12:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 13.05.2019 г. – 11:50 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 13.05.2019 г. – 12:40 часа – Кабинет 404 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 28.05.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 30.05.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 04.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 11.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 13.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 18.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 20.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“

Група – обучение по английски език – ученици от VIII клас

 • 08.05.2019 г. – 11:50 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 08.05.2019 г. – 12:40 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 14.05.2019 г. – 12:40 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 16.05.2019 г. – 11:50 часа – Кабинет 302 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 30.05.2019 г. – 15:30 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 05.06.2019 г. – 15:30 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 12.06.2019 г. – 15:30 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 13.06.2019 г. – 15:30 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 20.06.2019 г. – 15:30 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“ – 2 часа

Клуб „Музика без граници“

Ръководител: Милко Бошнаков – учител по музика

Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ е едно от най-предпочитаните учебни заведения. Професионалното направление на ПГИ „Иван Илиев“ не е в сферата на изкуството, но въпреки това се наблюдава заселен интерес в учениците да се обучават и развиват в тази сфера. Клуб „Музика без граници“ предлага широк кръг от познания в сферата на изкуството като цяло. Получаване на необходимите знания отнасящи се до музикален стил, жанр и др., придобиване на умение за изпълнение на песен или музикално произведение. Музикалният стил е понятие отнасящо се до образната система от изразни средства, обуславящи идейното съдържание на едно музикално произведение и отразяващи неговите естетически възгледи.

ЦЕЛИ:

 • Усвояване на необходимите знания в сферата на музиката.
 • Усвояване на умение за работа в екип и колективно изпълнение на поставените задачи като изпълнители.
 • Усвояване на умение за самоуверено музикално изпълнение пред по-голяма аудитория.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Организиране на концертна дейност и представяне на музикални произведения пред ученици и учители.
 • Участия на музикалните конкурси организирани от Радио Благоевград.
 • Участия с концертна дейност в празничната програма на ПГИ „Иван Илиев“.

Представителна изява: На 18.12.2019 г. участниците от клуба по интереси „Музика без граници“ поздравиха всички учители и ученици на ПГИ „Иван Илиев“ с Коледен концерт. Под ръководството на г-н Милко Бошнаков певците и музикантите от училището допринесоха за създаване на коледно настроение за цялата публика. Талантливите гимназисти бяха бурно аплодирани. Г-жа Ася Бояджиева-Пенкова благодари за прекрасния концерт и пожела на изпълнителите да продължат и занапред със сценичните си изяви.

Клуб „Франкофон“

Ръководител: Желязка Милкова – старши учител по френски език

Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ е едно от предпочитаните учебни заведения от ученици и родители в Благоевград и областта. В училището има традиции да се работи с талантливи и изявени ученици, които да се подготвят за участие в различни форуми, състезания, национални оценявания.
През учебната 2019/20г., учениците в 10 клас, завършват първи гимназиален етап, явявайки се на НВО по БЕЛ, математика и по избор на изпит по ЧЕ и дигитални компетентности. Целта на националното външно оценяване e да установи в края на Х клас степента на постигане на очакваните резултати от обучението по чужди езици, определени в учебните програми по чужди езици по нива А1, А2, В1
Обект на измерването в тестовете по чужди езици е комуникативната компетентност на
учениците на езиково равнище А1, А2 и В1 на Общата европейска езикова рамка.
Компонентите на тестовете се основават на четирите езикови умения: четене, слушане, писане и говорене. Езиковите компетентности се проверяват чрез различни видове задачи: задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор, задачи за създаване на писмен текст и задачи за говорене. След успешно полагане на изпита ,над 60%, учениците получават удостоверение за ниво по Общата езикова рамка.
Учениците осъзнават, ползата от владение на ЧЕ, но и предимствата от притежаването на документ в портфолиата им, което ги мотивира за допълнителни дейности за изучаването на чужди езици. За явяване на този изпит, изискванията и критериите са високи, а рамката съответства на същата за придобиване на международно признатия сертификат DELF A1.
Участието на учениците в клуб „Франкофон“, ще им позволи да разширят и затвърдят познанията и уменията си по четирите дейности – слушане, четене, писане и говорене на френски език и да се мотивират за явяване на НВО по този език.
Занятията ще се провеждат в учебна среда с активното участие на учениците,
като ще се използват основно упражнения за развитие на четирите компонента при изучаване на чужд език, чрез симулиране на ситуация от реалния живот.

ЦЕЛИ:

 • Усъвършенстване на четирите езикови умения: слушане, четене, говорене и писане на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка.
 • Създаване условия за интелектуално и личностно развитие на учениците, развитие на интеркултурното образование, разширявайки познанията за България и франкофонските държави.
 • Формиране европейски дух и европейско съзнание у учениците
 • Развиване на комуникативни способности като осигурява възможност за контакти с ученици от страната и други европейски държави
 • Засилване на толерантността и взаимното уважение, както и осъзнаване на факта за европейска и световна взаимозависимост, за нуждата от сътрудничество, разбирателство и солидарност

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Успешното представяне на националното външно оценяване по френски език, в края на 10 клас
 • Мотивиране за явяване на изпит за придобиване на международно признатата диплома DELF A1
 • Засилване на интереса , усъвършенстване на езиковите компетенции и осъзнаване ползата от изучаване на чужди езици.