Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Културните институции като образователна среда“

Основни цели:

 • Да се усъвършенства умението на учениците от ІХ и Х клас за аналитично четене и съпоставка на текстове, които са изучени в часовете по литература с предложените им театрални постановки.
 • Да се разширят познанията на учениците за съответната културноисторическа епоха, част от която е съответната творба, гимназистите да осмислят гимназистите авторови идеи и послания.
 • Да се изградят у учениците потребности за посещения на културни мероприятия, да се формират навиците им като посетители на театрални постановки.

Основни резултати:

 • Съпоставяне на изучените в часовете по литература текстове с предложените им театрални постановки.
 • Разширяване познанията на учениците за съответната културноисторическа епоха, част от която е съответната творба, осмисляне на авторовите идеи и послания.
 • Изграждане у учениците на потребност от посещения на културни мероприятия, формиране на навици, обогатяване на духовния им свят.

Основна дейност:

Учениците на ПГИ „Иван Илиев“ от ІХ и Х клас /през учебната 2019/2020 година/ ще имат възможност да посетят като зрители театралните постановки на Драматичен театър „Проф. Енчо Халачев“ – Благоевград, свързани тематично с изучаваните в часовете по литература художествени творби. След предварително запознаване с предложената програма на театъра и направен подбор на подходящите за възрастта на учениците пиеси, ръководството на ПГИ „Иван Илиев“ и учителите по български език и литература се ангажират да проведат обучение, съответстващо на учебната програма и тематичните разпределения, отговарящо на необходимостта от посещение на културни институции от учениците. За целта учениците на ПГИ „Иван Илиев“ от ІХ и Х клас /през учебната 2019/2020 година/, придружавани от учители, ще имат възможност да посетят като зрители театралните постановки на Драматичен театър „Проф. Енчо Халачев“ – Благоевград, свързани тематично с изучаваните в часовете по литература художествени творби от български автори. След което учениците ще изготвят презентации по тема, свързана с театралната постановка, под наставничеството на учителите си по български език и литература и ще ги презентират пред ученици от другите класове.

Обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1

От 19.10.2019 г. до 20.10.2019 г., учители от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“, участваха в обучение на тема: Индивидуализиране на обучението с електронни учебни системи.
Обучението се проведе в гр. Пловдив, от „ОРАК-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Обучението бе насочено към индивидуализацията на процеса на обучение на основата на създаване на електронни курсове, отчитащи индивидуалните особености на обучаемите, в това число психологически особености, ниво на първоначалните знания, степени на възприемане, а също и индивидуални цели и задачи на обучението. Целта на индивидуализираното електронно обучение е създаване на възможност на обучаемия в максимална степен да усвои предвидения учебен материал и да му предостави допълнителен материал, в зависимост от неговите интереси и възможности. Предоставеният индивидуализиран учебен материал трябва да постигне целите, поставени пред обучителния процес.

В курса участниците се запознаха с възможностите на електронните платформи: Office 365, Google classroom, Google Forms, Quizlet, Moodle, HP Reveal и др.

Проект „Подкрепа за успех“ учебна 2018/2019 година

График на дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за периода май- юни 2019 г.

Група – обучение по български език и литература – ученици от X клас

 • 09.05.2019 г. – 13:30 часа – Кабинет 101 – ПГИ „Иван Илиев“ – 2 часа
 • 16.05.2019 г. – 13:30 часа – Кабинет 101 – ПГИ „Иван Илиев“ – 2 часа
 • 30.05.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 31.05.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 07.06. 2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 13.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 14.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 20.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 25.06.2019 г. 14:30 часа – Кабинет 102 – ПГИ „Иван Илиев“

Група – обучение по математика – ученици от IX клас

 • 08.05.2019 г. – 12:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 13.05.2019 г. – 11:50 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 13.05.2019 г. – 12:40 часа – Кабинет 404 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 28.05.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 30.05.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 04.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 11.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 13.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 18.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 20.06.2019 г. – 14:30 часа – Кабинет 104 – ПГИ „Иван Илиев“

Група – обучение по английски език – ученици от VIII клас

 • 08.05.2019 г. – 11:50 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 08.05.2019 г. – 12:40 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 14.05.2019 г. – 12:40 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 16.05.2019 г. – 11:50 часа – Кабинет 302 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 30.05.2019 г. – 15:30 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 05.06.2019 г. – 15:30 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 12.06.2019 г. – 15:30 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 13.06.2019 г. – 15:30 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“
 • 20.06.2019 г. – 15:30 часа – Кабинет 301 – ПГИ „Иван Илиев“ – 2 часа

Клуб „Шахмат“

„Никой не е победил, като се е предал“
Савелий Тартаковер

Ръководител: Иван Димитров

В клуба ще участват ученици от VІІІ до ХІІ клас, които проявяват интерес към шахматната игра и желаят да усъвършенстват уменията си. Те ще имат шанса да разберат как интелигентният спорт кореспондира с останалите спортове и спомага за изграждането на полезни навици и качества, приложими в личен план и при отношенията им в съвременното динамично общество.

ЦЕЛИ:

 • Запознаване с правилата на шахмата.
 • Придобиване на технически и тактически умения.
 • Запознаване със стратегическите особености на шахматната игра.
 • Начини на ползване на специализирана литература и електронни помощни средства.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Предизвикване на траен интерес към шахмата.
 • Откриване на начини за използване на спорта в ежедневието.
 • Повишаване на общата култура и подобряване на концентрацията на внимание при решаване на по-широк кръг проблеми.
Публикувано в Без категория