Клуб „Млад екскурзовод“

Ръководител: Зорка Милчева – старши учител по английски език

Владеенето и прилагането на английският език в реална среда е много важно за всеки млад човек. В тази посока Професионална Гимназия по Икономика работи с различни проекти с участието на ученици от гимназията и работния език е английски.
В клуба „Млад екскурзовод“ учениците ще имат вьзможност да подобрят своите езикови компетенции и да преодолеят езиковата бариера, като правят диалози, осьществяват разговори и представят проекти и презентации.
Занятията ще се провеждат в учебна и в реална среда с активното участие на учениците, като ще се използват различни методи – лекции, практическа обучителна среда, базирана на сценарии от реалния свят, работа в екип, симулиране на ситуация, диалози и разговори извьн училище.

ЦЕЛИ:

  • Правилно и точно изразяване на английски език.
  • Преодоляване на езиковата бариера, чрез разговори с непознати.
  • Умело и креативно представяне на информация.
  • Опознаване на туристически обекти в нашата страна и света.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • Подобряване на уменията за говорене.
  • Усвояване на нови изразни средства.
  • Правилна интонация.
  • Интересно поднасяне на информация.