ФОТО КЛУБ „НА ФОКУС“

Ръководител: Илина Танева – старши учител по български език и литература

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА: Всеки ден ни засипват с фотографии – снимки на войни и глад, на победа и поражение, на прочути скандални личности, на стоки, които ни съблазняват да ги купим, на прекрасни модели, идеални домове, микроскопични организми и далечни звезди, на важни моменти от историята и моменти, които са важни единствено за нас. Фотографията пренася отдалечени места в стаята ни и отминали времена в настоящето, дава ни възможност да се насладим на изкуството и ни предоставя информация за места, които иначе никога може да не видим. Тя превръща личните ни спомени в реалност. Тя е могъщ инструмент за отстраняване на сериозните проблеми в образованието и културата, пред които ни поставя българската действителност.
За да изпълнят своето предназначение фотографиите трябва да са добре направени, а авторът да познава определени специфични методи и техники, с чиято помощ да пресъздаде образа на реалността, както и да отвори простор за въображението и мисълта. Успешната фотография е повече от механичния сбор на онова, което й придаваме. Тя зависи от способността на фотографа да построи композиця в рамките на кадъра и да подбере гледната точка – ъгъла на заснемане, взаимодействието с предмета и преди всичко основния замисъл. Но снимката е най-успешна, когато въздейства и се запомня, когато заеме своето място във визуалната памет на обществото и отведе до същността на нещата.

ЦЕЛИ:

  • Да се изгради у учениците потребност от съприкосновение с магията на фотографията с оглед създаване на теоретични и практически умения за създаване на качествени кадри.
  • Да се изградят у учениците познания относно основните понятия и процеси във фотографията, както и умения за контрол върху основните й изразни средства чрез редактиращи програми.
  • Чрез общуване с фотографията да се провокира у учениците необходимост сами да творят и да реализират идеите си.
  • Да се развият у учениците критерии за оценка и естетически подбор.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • Изградена потребност от съприкосновение с магията на фотографията и натрупване на теоретични и практически умения за създаване на качествени кадри;
  • Познаване на основните понятия и процеси във фотографията и изградени умения за контрол върху изразните й средства;
  • Формирани познания относно основната понятийна система и процесите във фотографията, както и умения за контрол върху основните й изразни средства чрез редактиращи програми;
  • Възпитаване на естетически критерии.