Секция „Волейбол“

Ръководител: Димитър Гальов – учител по физическо възпитание и спорт

Спортът съдейства не само за физическото развитие, но и за осъществяването на умствено, нравствено, трудово и естетическо възпитание на учениците; допринася за тяхното бодро, жизнерадостно настроение и активност.

ЦЕЛИ: Учениците да:

  • Обогатят двигателната си култура и да подобрят двигателните си умения и навици;
  • Достигнат високо ниво на развитие на физически качества, двигателно-координационните си способности;
  • Изградят траен интерес към физическите упражнения;
  • Осмислят връзката между двигателната и познавателната активност;
  • Бъдат мотивирани за участие в спортни състезания.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • Учениците да си изградят здравословни навици;
  • Училището да се превърне в среда за подобряване на физическата активност;
  • Да се увеличи броя на учениците, практикуващи спортни дейности.