Обществен съвет

Актуален състав на Обществения съвет при ПГИ към 08.01.2018 г.:

  • председател – Красимира Маникатова – krasimanikatova@gmail.com
  • протоколчик – Росица Атанасова – rosi_at@abv.bg
  • Силвия Николова  – s_hanibal@abv.bg
  • Ангелина Накова – ani7373@abv.bg
  • Ангелина Костадинова – an_kostadinova@abv.bg
  • Людмила Цикловска – представител на РУО Благоевград – ciklovska@rio-blg.com
  • Симеон Китанов – представител на работодателите – kitanov@vaniko.com
  • Гергана Божурска – представител на училищното настоятелство (с право на съвещателен глас) – gggaaabbb@abv.bg

Покана от Красимира Маникатова председател на обществения съвет при ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград за провеждане на заседание – 31.10.2017 година.

Покана за  учредително събрание на обществения съвет към ПГИ  –  за представители на паралелките, избрани на родителска среща на 02.12.2016 г.

П О К А Н А от Ася Бояджиева-Пенкова – директор на ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград, за свикване на събрание по паралелки, във връзка с предстоящо създаване на Обществен съвет към училището.