Обществен съвет

ПОКАНА ОТ КРАСИМИРА МАНИКАТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД за провеждане на заседание – 08.07.2019 г.


ПОКАНА ОТ КРАСИМИРА МАНИКАТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД за провеждане на заседание – 24.04.2019 г.


ПОКАНА от ОТ КРАСИМИРА МАНИКАТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД
за провеждане на заседание


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ:

1. ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПРИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ ОРГАНИЗИРА ПРИЕМНА ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА МНЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО.
ПРИЕМНАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА ВСЯКА ПЪРВА СРЯДА ОТ МЕСЕЦА ОТ 12,30 ДО 13,30 ЧАСА В КАБИНЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК.
ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПОЕМА АНГАЖИМЕНТ ДА СВЕЖДА ИНФОРМАЦИЯТА ДО ЗНАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО.
2. ВЪВ ФОАЙЕТО НА ВТОРИЯ ЕТАЖ В УЧИЛИЩЕТО ЩЕ БЪДЕ ПОСТАВЕНА КУТИЯ ЗА МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. В КРАЯ НА ВСЕКИ МЕСЕЦ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТНИК Г-Н ИЛИЯ ВЪЛЧЕВ ЩЕ ОБОБЩАВА ПОЛУЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ЩЕ Я СВЕЖДА ДО ЗНАНИЕТО НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО.


Актуален състав на Обществения съвет при ПГИ към 08.01.2018 г.:

  • председател – Красимира Маникатова – krasimanikatova@gmail.com
  • протоколчик – Росица Атанасова – rosi_at@abv.bg
  • Силвия Николова  – s_hanibal@abv.bg
  • Ангелина Накова – ani7373@abv.bg
  • Ангелина Костадинова – an_kostadinova@abv.bg
  • Людмила Цикловска – представител на РУО Благоевград – ciklovska@rio-blg.com
  • Симеон Китанов – представител на работодателите – kitanov@vaniko.com
  • Гергана Божурска – представител на училищното настоятелство (с право на съвещателен глас) – gggaaabbb@abv.bg

Покана от Красимира Маникатова председател на обществения съвет при ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград за провеждане на заседание – 31.10.2017 година.

Покана за  учредително събрание на обществения съвет към ПГИ  –  за представители на паралелките, избрани на родителска среща на 02.12.2016 г.

П О К А Н А от Ася Бояджиева-Пенкова – директор на ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград, за свикване на събрание по паралелки, във връзка с предстоящо създаване на Обществен съвет към училището.