Обществен съвет

ПОКАНА ОТ КРАСИМИРА МАНИКАТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД за провеждане на заседание – 18.10.2019 г.


Покана за среща на родителите на 29.10.2019 г. за провеждане на заседание  


Покана за среща на родителите на 11.10.2019 г. за провеждане на заседание  


ПОКАНА ОТ КРАСИМИРА МАНИКАТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД за провеждане на заседание – 10.09.2019 г.


ПОКАНА ОТ КРАСИМИРА МАНИКАТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД за провеждане на заседание – 08.07.2019 г.


ПОКАНА ОТ КРАСИМИРА МАНИКАТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД за провеждане на заседание – 24.04.2019 г.


ПОКАНА от ОТ КРАСИМИРА МАНИКАТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД
за провеждане на заседание


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ:

1. ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПРИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ ОРГАНИЗИРА ПРИЕМНА ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА МНЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО.
ПРИЕМНАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА ВСЯКА ПЪРВА СРЯДА ОТ МЕСЕЦА ОТ 12,30 ДО 13,30 ЧАСА В КАБИНЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК.
ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПОЕМА АНГАЖИМЕНТ ДА СВЕЖДА ИНФОРМАЦИЯТА ДО ЗНАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО.
2. ВЪВ ФОАЙЕТО НА ВТОРИЯ ЕТАЖ В УЧИЛИЩЕТО ЩЕ БЪДЕ ПОСТАВЕНА КУТИЯ ЗА МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. В КРАЯ НА ВСЕКИ МЕСЕЦ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТНИК Г-Н ИЛИЯ ВЪЛЧЕВ ЩЕ ОБОБЩАВА ПОЛУЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ЩЕ Я СВЕЖДА ДО ЗНАНИЕТО НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО.


Актуален състав на Обществения съвет при ПГИ към 08.01.2018 г.:

  • председател – Красимира Маникатова – krasimanikatova@gmail.com
  • протоколчик – Росица Атанасова – rosi_at@abv.bg
  • Силвия Николова  – s_hanibal@abv.bg
  • Ангелина Накова – ani7373@abv.bg
  • Ангелина Костадинова – an_kostadinova@abv.bg
  • Людмила Цикловска – представител на РУО Благоевград – ciklovska@rio-blg.com
  • Симеон Китанов – представител на работодателите – kitanov@vaniko.com
  • Гергана Божурска – представител на училищното настоятелство (с право на съвещателен глас) – gggaaabbb@abv.bg

Покана от Красимира Маникатова председател на обществения съвет при ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград за провеждане на заседание – 31.10.2017 година.

Покана за  учредително събрание на обществения съвет към ПГИ  –  за представители на паралелките, избрани на родителска среща на 02.12.2016 г.

П О К А Н А от Ася Бояджиева-Пенкова – директор на ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград, за свикване на събрание по паралелки, във връзка с предстоящо създаване на Обществен съвет към училището.